Zakon o sportu Republike Srbije (dalje: „Zakon“) definiše sport kao delatnost od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Takođe, sport je prema Zakonu deo fizičke kulture koji obuhvata svaki oblik organizovanog i neorganizovanog obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti od strane fizičkih i pravnih lica u sistemu sporta, u cilju zadovoljenja potreba čoveka za stvaralaštvom, afirmacijom, fizičkim vežbanjem i takmičenjem sa drugima.

Postoji više tipova sportista definisanih Zakonom, a za svrhu teme „oporezivanje prihoda sportista“ fokusiraćemo se na sportiste amatere i profesionalce.

Amater je sportista kome zarada nije cilj bavljenja sportskim aktivnostima i tim aktivnostima se ne bavi u vidu zanimanja. Profesionalni je s druge strane sportista koji se bavi sportskom aktivnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem, ali i bilo koji drugi sportista koji ima status profesionalnog u skladu sa sportskim pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza.

Modaliteti radnog angažovanja i poreski tretman dohotka

Poreski tretman prihoda sportista i sportskih stručnjaka zavisi od prirode njihovog angažmana, odnosno da li su kod isplatioca u radnom odnosu ili je u pitanju rad van radnog odnosa.

Sportski klub nema zakonsku obavezu da sa sportistom zaključi ugovor o radu. Klub to može da učini ukoliko postoji saglasnost volja kluba i sportiste, ali može i na drugi način da radno angažuje sportistu.

Sportisti prema tome u skladu sa odredbama Zakona mogu da budu angažovani u sportskom udruženju ili sportskom klubu van radnog odnosa. Novčana naknada za angažovanje se u ovom slučaju isplaćuje na osnovu ugovora o bavljenju sportom ili eventualno ugovora o stipendiranju maloletnog sportiste za sportsko usavršavanje. Dakle, sportista amater može da zaključi ugovor o bavljenju sportom sa sportskim udruženjem za koje će da nastupa na takmičenjima, u kom slučaju takav angažman ima status rada van radnog odnosa.

Takođe, kada sportista već zaključi ugovor o bavljenju sportom, tada ne može paralelno da zaključi i ugovor o radu sa sportskom organizacijom i obrnuto.

Ako se sportista i klub odluče da zaključe ugovor o radu, profesionalni sportista zaključenjem istog zasniva radni odnos sa klubom na određeno vreme, a najduže do pet godina. Po isteku tog perioda, profesionalni sportista može ponovo da zaključi ugovor sa istom ili drugom sportskom organizacijom.

Profesionalni sportista ima sva prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad u Srbiji. Prema tome se i zarada profesionalnog sportiste oporezuje po istom principu kao i zarade bilo kojih drugih lica u radnom odnosu. Međutim, razlika je što se u ugovoru o radu profesionalnog sportiste, mogu naći detaljnije odredbe koje se tiču drugih primanja koja nemaju karakter zarade, bonusa/premija, radnog vremena, odmora i odsustva, kao i druga prava i obaveze prema sportskoj organizaciji, što je sve uzrok prilagođavanja strogom režimu fizičkih priprema i takmičenja.

S druge strane primanja sportista amatera koji nisu zaposleni kod isplatioca nemaju karakter zarade i oporezuju se u skladu sa posebnim pravilima Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: „ZPDG“). Takvim primanjima se smatraju:

  • naknade na ime zaključenja ugovora (transfer i dr.);
  • naknade za korišćenje lika sportiste;
  • novčane pomoći vrhunskim sportistima sa posebnim zaslugama;
  • stipendije vrhunskim sportistima za sportsko usavršavanje;
  • novčane i druge nagrade;
  • nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta;
  • naknade i nagrade za rad sportskih stručnjaka, odnosno stručnjaka u sportu (treneri, sudije, delegati i dr.);
  • druge vrsta primanja pored primanja iz prethodnih tačaka.

Isplatilac prihoda je u ovom slučaju dužan da obračuna, obustavi i po odbitku plati porez na dohodak sportiste po stopi od 20%. Poresku osnovicu čini bruto prihod umanjen za normirane troškove koji se priznaju u visini od 50%. Osim poreza na dohodak postoji i obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Treba imati u vidu da za sportistu koji je zdravstveno osiguran po nekom drugom osnovu, ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Kada su u pitanju sportski stručnjaci, poreski režim njihovih prihoda je isti kao i poreski režim prihoda sportista, budući da i stručnjaci takođe mogu sa organizacijom u oblasti sporta da zasnuju radni odnos ili da budu angažovani na drugi način. S tim u vezi, sportski stručnjak može da zasnuje radni odnos zaključenjem ugovora o radu, ili da bude angažovan van radnog odnosa po osnovu ugovora o stručnom angažovanju.

Poreski tretman naknade koja se isplaćuje inostranom sportisti – učesniku takmičenja u Srbiji

Poreski tretman u ovom slučaju zavisi kako od tipa naknade, tako i od načina isplate, odnosno da li se naknada isplaćuje direktno sportisti ili preko posrednika.

U praksi je čest slučaj da se isplata novčane nagrade za postignut rezultat na takmičenju, kao i posebne novčane naknade za učešće (pojavljivanje) sportiste na takmičenju obavljaju preko posrednika – određenog nerezidentnog pravnog lica. Taj nerezidentni entitet može biti agencija koja zastupa sportistu ili međunarodna sportska organizacija, koja prikuplja novčana sredstva i potom vrši isplatu nagradnog fonda sportistima po osnovu postignutih rezultata.

S tim u vezi, kada na primer sportsko udruženje iz Srbije – organizator međunarodnog takmičenja, vrši isplatu naknade nerezidentnom pravnom licu – inostranoj sportskoj agenciji koja zastupa sportistu, po osnovu izdate fakture za učešće (pojavljivanje) sportiste na takmičenju, takva naknada je predmet oporezivanja u Srbiji porezom po odbitku. Ukoliko takva naknada u celosti pripada agenciji, ista će se oporezivati samo skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (dalje: „ZPDPL“). Stoga jesportsko udruženje iz Srbije dužno da, u roku od tri (3) dana od dana izvršenog plaćanja po fakturi podnese poresku prijavu, obračuna, obustavi i plati porez na dobit po odbitku po stopi od 20%. Međutim, ukoliko je deo fakturisanog iznosa posebno iskazan kao prihod sportiste, na koji se plaća porez na dohodak građana, u tom slučaju se samo na preostali deo fakturisanog iznosa koji pripada isključivo agenciji, obračunava i plaća porez na dobit po odbitku u skladu sa ZPDPL. Na deo fakturisane naknade koji isključivo pripada sportisti, sportsko udruženje iz Srbije će biti dužno da obračuna, obustavi i plati porez na dohodak građana po odbitku u skladu sa pravilima ZPDG.

Ista obaveza i princip obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku postoji i u slučaju kada rezidentno pravno lice prenese novčana sredstva, na ime nagradnog fonda, međunarodnoj sportskoj organizaciji koja potom vrši isplatu novčanih nagrada sportistima (učesnicima na takmičenju) po osnovu postignutih rezultata. 

S druge strane, ukoliko sportsko udruženje iz Srbije vrši plaćanje novčane naknade za učešće (pojavljivanje) i/ili postignut rezultat na takmičenju direktno inostranom sportisti, poreski tretman ovakvih isplata se razlikuje od slučaja do slučaja, a zavisi od primene odredbi eventualno postojećeg međunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (dalje: „UIDO“), kao i odredbi ZPDG.

Sa stanovišta UIDO, odredbe koje se odnose na sportiste najčešće predviđaju da se dohodak koji ostvari rezident države ugovornice kao izvođač od ličnog obavljanja delatnosti sportiste u drugoj državi ugovornici (u Srbiji) može oporezivati u toj drugoj državi (u Srbiji).

Izuzetak postoji pod uslovom da su delatnosti sportiste obavljene u Srbiji u okviru programa kulturne ili sportske razmene koje su odobrili ovlašćeni organi u obe države ugovornice, u kom slučaju se dohodak koji ostvari inostrani sportista u Srbiji oporezuje samo u državi njegovog rezidentstva.

Takođe, treba imati u vidu da UIDO uglavnom ne sadrži preciznu definiciju pojma „sportista“. Međutim, Komentar OECD Modela otklanja nedoumice i upućuje da se on ne odnosi samo učesnike u tradicionalnim sportskim događajima (trkači, skakači, plivači) već i na igrače golfa, džokeje, fudbalere, igrače kriketa, tenisere ili vozače trkačkih automobila.

Dakle, kada je u pitanju poreski tretman naknade, koju primi isključivo agencija za organizovanje nastupa (pojavljivanje) sportiste na takmičenju, taj dohodak je van polja primene UIDO. Međutim, svaka naknada koju agencija primi u ime sportiste, spada u polje primene UIDO, čije odredbe potom upućuju na primenu poreskog zakonodavstva određene države ugovornice.

S tim u vezi, prema ZPDG je različit poreski tretman honorara za učešće (pojavljivanje) na takmičenju i novčane nagrade za postignut rezultat. Iako se primenjuje ista poreska stopa od 20%, u prvom slučaju se priznaju normirani troškovi u visini od 20%, dok se u drugom slučaju priznaju normirani troškovi u visini od 50%.

Zaključak

Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka zavisi od modaliteta njihovog angažovanja i ujedno tipa naknade, kao i načina isplate iste. Stoga je pre bilo kakve primene zakonskih pravila i eventualno pravila UIDO, za svrhu ispravnog određivanja poreskog tretmana određene transakcije neophodna detaljna analiza odnosa i interesa ugovornih strana, organizatora i učesnika određenog sportskog događaja/takmičenja.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Goran Ćiraković je advokat i osnivač advokatske kancelarije GCLegalTax koja je specijalizovana za pružanje usluga iz oblasti poreskog prava. Tokom dugogodišnje karijere je pružao pravnu i poresku podršku velikom broju domaćih i stranih privrednih društava u vezi sa njihovim tekućim poslovanjem, investicijama i projektima u Republici Srbiji. Član je Advokatske komore Beograda i Srpskog fiskalnog društva – nacionalnog ogranka Međunarodne Fiskalne Asocijacije (IFA).

What's next

Obaveza poslodavca da dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje

Da li poslodavac ima obavezu da zaposlenom, prilikom zasnivanja radnog odnosa, dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje? Da...

Da li je liderstvo proces ili osobina?

Da li se liderstvo može naučiti? Kako definisati liderstvo u odnosu na pojedinca a kako u odnosu na grupu?

Otkaz zbog povrede zabrane pušenja

Da li povreda zabrane pušenja predstavlja nepoštovanje radne discipline koja može da dovede do otkaza ugovora o radu i...

Comments are closed.