Poslodavac ima obavezu da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje, najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.

Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja zaposlenog na rad bila je propisana članom 35. Zakona o radu i važila je do 2014. godine. Izmenama Zakona o radu iz 2014. godine, tačnije od 29. jula 2014. godine, ova obaveza je ukinuta.

Uredbom o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje, jedinstvenim metodološkim principima i jedinstvenom kodeksu šifara za unos podataka u Jedinstvenu bazu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, ponovo je propisana obaveza poslodavca da dostavi fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje, počev od 7. januara 2022. godine.

Članom 6. stav 5. ove Uredbe propisano je: „Obveznik podnošenja prijave dužan je da u roku od tri dana kopiju potvrde o izvršenoj prijavi – Obrazac M-A, dostavi osiguraniku.“

Dakle, poslodavac ima obavezu da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje najkasnije pre stupanja na rad, kao i da mu u roku od tri dana dostavi kopiju prijave. Dostavljanje fotokopije prijave na obavezno socijalno osiguranje ili žargonski rečeno, dostavljanje M obrasca, služi kao dokaz zaposlenom da je poslodavac uredno izvršio svoju zakonsku obavezu i prijavio ga na obavezno socijalno osiguranje. Ovaj dokaz je posebno značajan sada kada više ne važe radne knjižice, kojima se nekada dokazivalo svojstvo osiguranika i pratilo kretanje osiguranika tokom njihovog radnog veka.

Koliko se ova obaveza poštuje od strane poslodavaca, upitno je. Iako mnogi poslodavci izvršavaju svoju obavezu i zaposlenima dostavljaju kopiju prijave, ima poslodavaca koji se oglušuju o ovu obavezu. U tom slučaju, zaposleni ima pravo da zahteva od poslodavca da mu dostavi kopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje.

Sa napretkom tehnologije, zaposleni su dobili mogućnost pristupa i provere podacima iz matične evidencije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pomoću elektronskog servisa za građane. Za korišćenje elektronskog servisa neophodno je posedovanje PIN koda, koji se dobija podnošenjem zahteva u najbližoj filijali ili službi filijale Fonda PIO.

Zaposleni od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje uvek može da pribavi podatke o prijavi na osiguranje i uplati doprinosa, podnošenjem zahteva za izdavanje uverenja o podacima izJedinstvene baze.

Uverenje o podacima iz Jedinstvene baze izdaje Centralni registar u elektronskom obliku. Na zahtev osiguranika, uverenje o podacima iz Jedinstvene baze može se izdati i u pisanom obliku u organizacionoj jedinici organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kojoj se obrati.

Obaveza poslodavca da zaposlenom izda potvrdu o poslovima na kojima je radio i rezultatima rada

Za dokazivanje radno-pravnog statusa, pored gorenavedenih mogućnosti, zaposleni ima još jednu mogućnost koja je propisana članom 189a Zakona o radu:

Zaposleni kome je radni odnos prestao ima pravo da od poslodavca zahteva potvrdu koja sadrži datum zasnivanja i prestanka radnog odnosa i vrstu, odnosno opis poslova na kojima je radio.

Na zahtev zaposlenog poslodavac može dati i ocenu njegovog ponašanja i rezultata rada u potvrdi iz stava 1. ovog člana ili u posebnoj potvrdi.“.

Vidimo da zaposleni kome je prestao radni odnos ima mogućnost da od poslodavca zahteva potvrdu o poslovima na kojima je radio. Ova se potvrda izdaje na zahtev zaposlenog. Njeno izdavanje nije obaveza poslodavca ukoliko zahtev zaposlenog ne postoji.

Pored opisa poslova, poslodavac zaposlenom može dati i ocenu njegovog ponašanja i rezultata rada. To može učiniti u istoj potvrdi ili u posebnoj potvrdi koja će sadržati samo ove podatke.

Navedena potvrda jeste dokaz koji zaposlenom može poslužiti za utvrđivanje radnog-pravnog statusa, ukoliko iz bilo kog razloga dođe do problema prilikom utvrđivanja podataka u matičnoj evidenciji a koji direktno utiču na ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Imam utisak da zaposleni nedovoljno koriste ovu zakonsku mogućnost i retko zahtevaju od poslodavaca da im izdaju predmetnu potvrdu. Jedan od glavnih razloga za to jeste neinformisanost u pogledu osnovnih prava iz radnog odnosa.

Smatram da je ova zakonska mogućnost odlično rešenje i ne propuštam priliku da je iskoristim prilikom prestanka radnog odnosa. Takođe, jednom godišnje u nadležnoj filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podnosim zahtev za izdavanje „listinga“ o evidentiranom stažu i uplaćenim doprinosima. Ne može da škodi, a može da koristi.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i oblasti obrazovanja i vaspitanja.

What's next

Da li je liderstvo proces ili osobina?

Da li se liderstvo može naučiti? Kako definisati liderstvo u odnosu na pojedinca a kako u odnosu na grupu?

Otkaz zbog povrede zabrane pušenja

Da li povreda zabrane pušenja predstavlja nepoštovanje radne discipline koja može da dovede do otkaza ugovora o radu i...

Vanbračna zajednica – mesto gde prava nisu ista

Institut vanbračne zajednice možda najbolje oslikava neusklađenost zakonske i podzakonske regulative u našoj zemlji. Teren na kome se neprestano...

Comments are closed.