Otkaz ugovora o radu je jednostrana akcija Poslodavca koja je, radi zaštite interesa zaposlenog jasno i precizno definisana zakonom o radu. Pa tako, do prestanka radnog odnosa može doći, između ostalog, i otkazom ugovora o radu od poslodavca usled povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline.

Zaposleni prilikom zasnivanja radnog odnosa i zaključivanja ugovora o radu daje slobodni pristanak da poslodavac organizuje uslove rada kao i da odredi sankcije u slučaju nepoštovanja radne obaveze i discipline.

U našoj regulativi taksativno su nabrojane situacije koje se smatraju povredom radne obaveze i nepoštovanjem radne discipline. One se dalje konkretizuju aktima poslodavca, u skladu sa njegovim potrebama.

Dakle, postupak se može voditi samo za povredu koja već unapred predviđena zakonom, opštim aktom kod poslodavca i ugovorom o radu.

Povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline

Zakonom o radu je predviđeno da poslodavac može otkazati ugovor o radu zaposlenom koji svojom krivicom učini povredu radne obaveze, i to:

 • ako nesavesno ili nemarno izvršava radne obaveze
 • ako zloupotrebi položaj ili prekorači ovlašćenja
 • ako necelishodno i neodgovorno koristi sredstva rada
 • ako ne koristi ili nenamenski koristi obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu.

Pored ove četiri situacije poslodavac može otkazati ugovor o radu ako zaposleni učini drugu povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.

Vezano za nepoštovanje radne discipline kod poslodavca, zakon predviđa da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom:

 • ako neopravdano odbije da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca
 • ako blagovremeno ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad
 • ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad
 • ako dođe na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno ako upotrebljava alkohol ili druga opojna sredstva u toku radnog vremena
 • ako da netačne podatke koji su bili odlučujući za zasnivanje radnog odnosa
 • ako odbije da bude podvrgnut oceni zdravstvene sposobnosti, a pritom radi na poslovima sa povećanim rizikom, na kojima je kao poseban uslov za rad utvrđena posebna zdravstvena sposobnost.

Pored ovih situacija poslodavac može da otkaže ugovor zaposlenom akone poštuje radnu disciplinu predviđenu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca.

Druge mere usled povrede radne obaveze i nepoštovanja radne disciopline

Ako je učinjena povreda radne obaveze ili došlo do nepoštovanja radne discipline poslodavac ne mora da otkazuje ugovor o radu. Pored otkaza ugovora o radu, postoje i druge mere koje se mogu izreći i to pod određenim uslovima:

 • ako poslodavac smatra da postoje olakšavajuće okolnosti  ili
 • ako povreda nije takve prirode da zaposlenom treba da prestane radni odnos.

Druge mere koje se mogu izreći zaposlenom jesu:

 • privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, u trajanju od jednog do 15 radnih dana
 • novčana kazna u visini do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca
 • opomena sa najavom otkaza u kojoj se navodi da će poslodavac zaposlenom otkazati ugovor o radu bez ponovnog upozorenja ako u roku od šest narednih meseci učini istu povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline.

Postupak pre prestanka radnog odnosa – Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline ispoštuje određenu proceduru, i to da:

 • zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu
 • ostavi rok zaposlenom od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz Upozorenja.

U Upozorenju je poslodavac dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji potkrepljuju navedeni razlog za otkaz i da ostavi rok za davanje odgovora na upozorenje.

Dakle, osnov za davanje otkaza ne može se navesti samo mehanički, već je potrebno precizirati kada i kako je nastupila situacija koja predstavlja razlog za otkaz, potkrepiti je činjenicama, priložiti dokazna sredstva.

Poslodavac je dužan da upozorenje dostavi na odgovor zaposlenom, kao i sindikatu čiji je zaposleni član. Tako i zaposleni i sindikat dobijaju priliku da objasne određene postupke i ponašanja. Poslodavac je dužan da razmotri priloženu izjavu zaposlenog i mišljenje sindikata.

Kako se dostavlja Upozorenje?

Upozorenje se dostavlja zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog.

Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje lično, dužan je da o tome sačini pismenu belešku.

U tom slučaju Upozorenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se da je dostavljeno zaposlenom.

Šta nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu?

Zakon predviđa situacije kada ne postoji opravani razlog za otkaz od poslodavca usled povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline,  i to kod:

 • privremene sprečenosti za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja
 • korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • odsluženja ili dosluženja vojnog roka
 • članstva u političkoj organizaciji, sindikatu, usled određenog svojstva kao što su: pol, jezik, nacionalna pripadnost, socijalno poreklo, veroispovest, političko ili drugo uverenje ili neko drugo lično svojstvo zaposlenog
 • delovanja u svojstvu predstavnika zaposlenih
 • obraćanja zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim za zaštitu prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Postupak otkaza ugovora o radu

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu samo:

 • ako postoje opravdani razlozi za to
 • ako je ispoštovao predviđenu proceduru

Kao što smo naveli, u slučaju povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline poslodavac je u obavezi da o svojoj nameri obavesti zaposlenog u vidu pismenog i potpisanog Upozorenja.

Poslodavac će najpre predočiti zaoposlenom koji su konkretni razlozi za otkaz ugovora o radu, a zaposlenom će ostaviti rok da se izjasni na navode iz Upozorenja, kako bi imao pravo i mogućnost da se brani.

Nakon dobijenih izjava u predviđenim rokovima, poslodavac će doneti konačnu odluku – doneće rešenje o otkazu ugovora o radu ili će odustati od otkaza ugovora o radu.

Rešenje o otkazu ugovora o radu daje se zaposlenom u pisanoj formi i mora sadržavati obrazloženje i pouku o pravnom leku. U obrazloženju se moraju konkretizovati radnje koje poslodavac tretira kao razlog za otkaz ugovora o radu i pojasniti na koji način je zaposleni izvršio povredu i nepoštovanje određene procedure kod poslodavca.

Vezano za postupak otkaza poslodavac je dužan da ispoštuje rok zastarelosti, pa tako može dati otkaz zaposlenom samo u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od godinu dana od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Ukoliko dođe do prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnosa, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Isto tako, poslodavac je dužan je da vodi računa o posebnoj zaštiti od otkaza ugovora o radu. Tako, zaposlenoj za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu. U tom slučaju se radni odnos koji je zasnovan na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Kako zaposleni štiti svoja prava?

Protiv Rešenja za koje zaposleni smatra da je povređeno njegovo pravo zaposleni može da pokrene spor pred nadležnim sudom, i to u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava.

Veoma je važno da poslodavac ispoštuje gore navedena pravila (prethodno upozorenje o otkazu, ostavljanje roka zaposlenom i sindikatu da daju izjave, poštovanje postavljenih rokova, poštovanje forme upozorenja i forme rešenja o otkazu, poštovanje procedure vezano za dostavljanje),  kao i da sačuva svu sakupljenu dokumentaciju (potpisano uopozorenje, date izjave, dokazna sredstva, potpisano rešenje o otkazu i dr.).

U slučaju eventualnog sudskog spora svaki propust poslodavca u pogledu procedure sud će uzeti u obzir.

Presude…

 • Presuda Apelacionog suda u Nišu, Gž1 1011/2019 od 19.2.2020. godine – Bilten Apelacionog suda u Nišu br. 1/2020
  • … Stavljeno mu je na teret i to da je dana 21.03.2017. godine, odmah po dolasku na rad, u drugoj smeni u 15,00 sati, napustio radno mesto bez pitanja i odobrenja neposrednog rukovodioca i to u toku primopredaje dužnosti između njega i magacionera prve smene, kada mu je rukovodilac proizvodnje ukazao na neodgovorno obavljanje poslova, zbog čega je tužilac bacio ključeve od magacina na sto i napustio fabriku…
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 149/2019 od 23.12.2020. godine
  • Odbijanjem pisanog naloga pretpostavljenog (radi realizacije rasporeda poslova), uz nekorektno ponašanje prema drugim zaposlenima, skrivljena je povreda radne obaveze i obrazovan razlog za otkaz ugovora o radu.
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1038/2014 od 4.11.2015. godine
  • …. Navedenim upozorenjem tužiocu je stavljeno na teret da je 12.08.2011. godine ostavio galeriju bez nadzora; da je 15.08.2011. godine galeriju i kancelariju muzeja ostavio neobezbeđenu i bez nadzora; da je 18.08.2011. godine 8 posetilaca ostavio u galeriji bez nadzora duži vremenski period, dok je istovremeno sedeo u kancelariji i igrao na kompjuteru video igrice; da je 31.08.2011. godine odneo sve ključeve od svih prostorija muzeja i tako onemogućio ulazak zaposlenima u muzej; ….da je 20.10.2011. godine pustio grupu posetilaca bez nadzora na sprat muzeja pored toga što je muzej bio zatvoren za posetioce zbog renoviranja krova zgrade; …. zbog toga što je 03.11.2011. godine oko 9,25 časova psovao direktora, pretio mu batinama i zapretio da će zaključati muzej i da niko neće moći da uđe u muzej…
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 640/2015 od 9.7.2015. godine
  • …. Rešenjem tuženog od 06.08.2010. godine, tužilji je otkazan ugovor o radu zbog toga što je dana 28.07.2010. godine, sa još dve radnice tuženog samovoljno napustila radno mesto 15-20 minuta pre isteka radnog vremena, koje je u popodnevnoj smeni trajalo do 22,00 časova. Direktor tuženog je video tužilju i dve zaposlene radnice ispred poslovnih prostorija 15 odnosno 20 minuta pre isteka radnog vremena, dok je proizvodnja kod tuženog još uvek bila u toku…
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 145/2014 od 17.11.2015. godine
  • …jer je zloupotrebio položaj i prekoračio ovlašćenja, odbio je da potpiše pisani raspored za septembar 2011. godine i izostao je sa posla sedam radnih dana uzastopno, koje nije opravdao. Tužilac je 06.10.2011. godine upozoren na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu, zbog toga što tokom radnog vremena nije obavljao svoju radnu obavezu u periodu od 14.09.2011. do 21.09.2011. godine, zatim, zbog toga što je odbio da potpiše pisani raspored za period od 12.09.2011. do 30.09.2011. godine i da postupi po usmenom nalogu pretpostavljenog…
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 2053/2017 od 24.10.2018. godine
  • … U toku tog radnog dana tužilac je radio svoje poslove – upravljao ručnim viljuškarem i oko 12.00 sati zamenica menadžera VV je primetila da se tužilac ne ponaša na uobičajen način, već se ponašao čudno, drugačije od ostalih radnika, nesigurno je hodao, pa je posumnjala da je u alkoholisanom stanju. Zbog toga je Služba obezbeđenja izvršila alkotestiranje tužioca aparatom “dreger” koji je registrovao da tužilac ima količinu od 1,68 mg/ml alkohola… 
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1264/2014 od 10.6.2015. godine
  • kod tužioca prilikom izlaska iz prostorija poslodavca pronađeno 5 litara redukovanog ulja koje poslodavac koristi za obavljanje svoje delatnosti, da je ovo ulje tužilac držao u rancu na ramenima i pokušao da sa takvim sadržajem napusti poslovne prostorije poslodavca
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1845/2015 od 11.2.2016. godine
  • …. Dana 23.09.2013. godine tužilac je sa određenim brojem zaposlenih iz neposredne proizvodnje odbio da obavlja poslove radnog mesta na koje je raspoređen, odnosno obustavio rad (obustava rada je trajala do oko 12 časova sledećeg dana), a dana 10.10.2013. godine, radeći u prvoj smeni nije odradio planirani posao za isti dan, iako navedenog dana od 14 – 15 časova nije ništa radio, a pri tom se u vezi predmetne povrede radne obaveze upustio u neprimerenu raspravu sa direktorom, na taj način što mu se obraćao povišenim tonom i unosio u lice na razdaljinu od 1 cm
 • Presuda Vrhovnog kasacionog suda, Rev2 1673/2015 od 4.11.2015. godine
  • Rešenje o otkazu ugovora o radu doneto zbog kršenja radne discipline od strane zaposlene zbog učestalih kašnjenja na posao mora da sadrži konkretizacije ovih radnji u pogledu vremena, mesta i načina izvršenja, bilo u izreci, bilo u obrazloženju rešenja, jer će se u suprotnom predmetno rešenje smatrati nezakonitim.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

What's next

Sporazumni prestanak radnog odnosa i otkaz od strane zaposlenog

Ne želim više da radim kod Poslodavca. Da li da zaključim sporazum sa njim ili da sam dam otkaz?

Pregled obaveza poslodavca za čije kršenje su predviđene novčane kazne

U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na pregled obaveza poslodavca koje su regulisane Zakonom o radu, a o kojima...

Primeri obračuna naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva

Kako se obračunava naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva? Šta utiče na visinu naknade?

Comments are closed.