Novčana kazna od 800.000 do 2.000.000 dinara predviđena je za za poslodavca ako ne poštuje sledeće obaveze:

Obaveza potpisivanja ugovora sa zaposlenim tj.radno angažovanim

Jedna od najbitnijih obaveza Poslodavca je da sa osobom koju radno angažuje zaključi ugovor, i to:

  • ako se radi o radnom odnosu potpisuje se ugovor o radu (čl. 30-33)
  • ako se radi o radu van radnog odnosa potpisuju se drugi ugovori: ugovor o privremenim i poveremenim poslovima, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, ugovor o dopunskom radu (čl. 197-202)

Obaveza isplate zarade

Poslodavac je u obavezi da zaposlenom isplati odgovarajuću  zaradu u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno minimalnu zaradu koja se utvrđuje na osnovu minimalne cene rada (član 104. i 111. Zakona o radu).

Obaveza da isplati zaradu zaposlenom u novcu

Zarada se zaposlenom isplaćuje uvek u novcu. Izuzetak je radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem, gde može da se ugovori isplata dela zarade i u naturi (obezbeđivanje stanovanja i/ili ishrane).

Obaveza da zaposlenom dostavi obračun zarade na zakonom predviđen način

Prilkom svake isplate zarade i naknade zaradeposlodavac je dužan dazaposlenom dostavi obračun, i to najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Obaveza donošenja programa rešavanja viška zaposlenih

Poslodavac ima obavezu dadonese program rešavanja viška zaposlenih ukoliko oceni da će usled određenih promena u periodu od 30 dana doći do prestanka potrebe za radom određenog broja „stalno“ zaposlenih (član 153)

Obaveza donošenja rešenja o otkazu ugovora zaposlenom u skladu sa zakonom

U slučaju prestanka radnog odnosa otkazom poslodavca neophodno je da se ispoštuje celokupan postupak, a posebno da se vodi računa o tome da osnov za davanje otkaza bude opravdan, da se ispoštuju rokovi i pavila dostavljanja (čl. 179-181. i čl. 187. i 188).

Obaveza poslodavca da inspektoru omogući vršenje inspekcijskog nadzora (član 268a i 268b)

Obaveza poslodavca da postupi po rešenju inspektora rada u skladu sa odredbama zakona

Ova obaveza odnosi se na postupanje po rešenju inspektora rada kada inspektor odredi da se otklone određeni nedostaci u ostavljenom roku (čl. 269. i 271).

Novčana kazna od 600.000 do 1.500.000 dinara predviđena je za poslodavca u slučaju nepoštovanja sledećih obaveza:

Obaveza poštovanja zabrane diskriminacije

U Zakonu o radu je predviđeno šta se podrazumeva pod diskriminacojom, šta ne predstavlja diskriminaciju, kao i koje su obaveze poslodavca vezano za zabranu diskrimnacije (čl. 18 – 21).

Obaveza poštovanja odredaba o zasnivanju radnog odnosa sa osobom mlađom od 18 godina

Posebnim članom zakona zaštićena su sva malaloletna lica sa kojima se zasniva radni odnos, o čemu je potrebno posebno voditi računa (član 25).

Obaveza poštovanja pravila o prekovremenom radu

Članom 53 regulisan je prekovremeni rad koji je dozvoljen ukoliko se organizuje u skladu sa zakonom.

Obaveza poštovanja pravila o preraspodeli radnog vremena

Poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena iz opravdanih razloga, ali pri tom treba da vodi računa o načinu preraspodele radnog vremena tako da to bude u skladu članom 57 i 60 Zakona o radu.

Obaveza poštovanja odredaba kojima se reguliše rad noću

Rad noću je dozvoljen uz poštovanje određenih uslova iz člana 62 Zakona o radu.

Obaveza adekvatnog regulisanja rada u smenama

Isto, rad u smenama može da se organizuje samo u skladu sa zakonom (član 63).

Obaveza poštovanja odredaba koja regulišu rad lica mlađih od 18 godina

Posebnu pažnju treba obratiti na odredbe o zaštiti omladine. U zakonu se nabraja koji su to poslovi na kojima mlađi od 18 godina ne može da radi. Takođe, maloletnici uživaju posebnu zaštitu vezano za radno vreme, prekovremeni rad i rad noću (član 84).

Obaveza poštovanja odredaba kojima se reguliše i posebno štiti rad zaposlenog između 18 i 21 godine života

Zaposleni između 18 i 21 godine života uživa posebnu zaštitu pa može da radi na određenim poslovima samo na osnovu nalaza lekara kojim se potvrđuje da takav rad nije štetan po njegovo zdravlje (član 85).

Poštovanje posebnih odredbi o zaštiti materinstva, kao i prava po osnovu nege deteta i posebne nege deteta ili druge osobe

Zakon o radu je posebnu pažnju posvetio zaštiti materinstva. Takođe, zakonom je posebno regulisano porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, kao i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe (čl. 89 – 100).

Obaveza isplate naknade zarade u skladu sa zakonom (član 114 – 117)

Zakon je predvideo u kojim situacijama zaposlenom pripada naknada zarade i u kojoj visini (za vreme godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, bolesti itd.).

Obaveza da se zaposlenom omoguće prava iz radnog odnosa u skladu sa članom 147. Zakona o radu

U slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca predviđeno je da poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca.

Obaveza poštovanja pravila vezano za udaljenje zaposlenog sa rada

Posebno je važno voditi računa o odredbama zakona koje predviđaju situacije kada poslodavac ima pravo da zaposlenog privremeno udalji sa rada i na koji način to može da učini (član 165 – 169).

Obaveza poslodavca da zaposlenom ponudi zaključivanje aneksa ugovora

Zakon o radu predviđa situacije u kojima poslodavac može zaposlenom ponuditi izmenu ugovorenih uslova rada. Poslodavac treba da ispoštuje pravila dostavljanja dokumentacije zaposlenom i da ispoštuje rok u kojem zaposleni treba da se izjasni. (čl. 171-174)

Obaveza isplate svih zarada i naknada zarada koje su dospele do prestanka radnog odnosa

U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenom je neophodno isplatiti sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga dospela primanja, i to najkasnije 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Obaveza poslodavca da prilikom odlučivanja o pojedinačnim pravima i obavezama zaposlenog ispoštuje zakon

Poslodavac zaposlenom u pisanom obliku dostavlja rešenje koje se odnosi na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti, sa obaveznim obrazloženjem i poukom o pravnom leku, sem kada dostavlja aneks na ugovor o radu. (član 172)

Novčana kazna od 400.000 do 1.000.000 dinara predviđena je za poslodavca u slučaju nepoštovanja sledećih obaveza:

Obaveza poštovanja prava i položaja predstavnika zaposlenih u skladu sa članom 13

Obaveza da se zaposlenom preda primerak ugovora o radu

Ugovor o radu se zaključuje u najmanje tri primerka od kojih se jedan predaje zaposlenom (član 30 stav 4).

Obaveza poštovanja odredaba kojima se uređuje pravo zaposlenog na godišnji odmor (član 68 – 75)

Obaveza da se zaposlenom koji je ostvario pravo na mirovanje radnog odnosa omogući da se vrati na posao u skladu sa članom 79 Zakona o radu

Obaveza da se zaposlenom naknade troškovi i izvrše druge isplate (član 118 – 120)

Zakonom su predviđene situacije u kojima zaposleni ima pravo na naknadu troškova (troškovi dolazka i odlaska sa rada, troškovi ishrane u toku rada itd.).

Obaveza isplate otpremnine zaposlenom u skladu sa članom 158.

Novčana kazna od 150.000 do 300.000 dinara predviđena je za poslodavca u slučaju nepoštovanja sledećih obaveza:

  • Obaveza poslodavca da kod sebe drži primerak ugovora koji je zaključio sa zaposlenim tj. radno angažovanim (član 35. stav 1)
  • Obaveza vođenja dnevne evidencije o prekovremenom radu zaposlenih (član 55. stav 6)
  • Obaveza obezbeđivanja odmora zaposlenom (odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor) član 64 – 67 Zakona o radu
  • Obaveza da se zaposlenom odobri plaćeno odsustvo u predviđenim situacijama (član 77)
  • Obaveza mesečne evidencije o zaradi i naknadi zarade (član 122)
  • Obaveza da obezbedi otkazni rok zaposlenom (član 189).

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

What's next

Primeri obračuna naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva

Kako se obračunava naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva? Šta utiče na visinu naknade?

Preduzetnice i porodiljsko odsustvo

Da li kao preduzetnica imam pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva?

Zakon o radu Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Comments are closed.