Kako se obračunava naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva? Šta utiče na visinu naknade?

Visina naknade za vreme porodiljskog odsustva zavisi od toga koliko dugo je žena radila u toku perioda od 18 meseci pre otpočinjanja trudničkog bolovanja (tj.porodiljskog odsustva ako nije koristila trudničko) i od toga kolika su bila njena primanja za to vreme.

Zarade (i naknade zarade) koje je žena ostvarila u tom periodu i na koje su uplaćeni doprinosi sabiraju se, i taj zbir se deli sa brojem 18.

Važno je napomenuti i to da se iznos koji će žena dobijati na porodiljskom ne umanjuje po osnovu rate kredita ili novčanih obustava jer je predviđeno da žena te obaveze izmiri lično ili posredstvom poslodavca.

Ovde su moguće različite situacije: moguće ja da je žena svih 18 meseci radila, a moguće ja i da je radila samo 2 ili 3 meseca. S obzirom da se zbir prihoda na kraju deli sa 18, dobijeni iznosi mogu da budu vrlo niski jer će se svi meseci u kojima žena nije radila tretirati kao 0,00 dinara.

Primer: Zaposlena ima zaključen ugovoru o radu na neodređeno vreme u firmi gde radi 4 godine kao komercijalista veleprodaje. Zarada zaposlene u poslednjih 18 meseci je iznosila 45.000 dinara neto. Koliku naknadu će primati?

45.000 x 18 = 810.000 dinara

810.000 :18 = 45.000 dinara

Ovo je primer najjednostavnije računice kod obračuna porodiljskog, jer je zaposlena radila svih 18 meseci pre otvaranja porodiljskog odsustva i sve vreme imala istu zaradu. Tako će naknada zarade za porodiljsko biti jednaka zaradi koju je primala dok je radila.

Ali, ako žena u toku perioda od 18 meseci pre otvaranja porodiljskog (tj. trudnikog) nije radila svih 18 meseci iznos će biti drugačiji, posebno ako je u tom periodu radila vrlo kratko.

Primer: Zaposlena je u radnom odnosu na poziciji farmaceutskog tehničara, počev od 01.06.2018.godine. To joj je prvo zaposlenje. Otvorila je porodiljsko 15.10.2018.godine. Znači da je u periodu 18 meseci pre meseca kada je otvorila porodiljsko radila svega 4 meseca. Za to vreme primala je zaradu od 40.000 dinara.

40.000 x 4 = 160.000 dinara

160.000 : 18 = 8.888,88 dinara

Primer: Žena je zaposlena kao poslovni sekretar 3 godine u firmi, gde je u poslednjih 6 meseci napredovala na višu poziciju i sada prima zaradu od 55.000 dinara. Pre toga zarada je iznosila 40.000 dinara.

40.000 x 12 meseci (480.000) + 55.000 x 6 (330.000) = 810.000 dinara

810.000 : 18 = 45.000 dinara

U poslednjem primeru vidimo da će žena, i pored povećanja zarade koju je dobijala u poslednjih 6 meseci pre otvaranja porodiljskog, kada ode na porodiljsko dobijati iznos koji je 10.000 dinara niži od iznosa koji je dobijala pre otvaranja porodiljskog.

Kao što možemo videti ovim zakonskim rešenjem su finansijski uskraćene sve žene koje nemaju 18 meseci kontinuiranog radnog staža pre otvaranja porodiljskog, Ili imaju tih 18 meseci ali su pre godinu i po dana imale manje zarade nego što imaju u momentu otvaranja porodiljskog odsustva.

Bitno je napomenuti da naknada zarade za porodiljsko za žene koje imaju „vezano“ šest meseci rada ne može biti ispod republičkog minimalca.

Pri tom, to se odnosi samo samo na prva tri meseca od rođenja deteta (porodiljsko odsustvo), a naknada u narednom periodu do isteka porodiljskog (odsustvo sa rada radi nege deteta) može da bude ispod minimalne zarade.

Primer: Zaposlena je u radnom odnosu 7 meseci kao medicinski tehničar, i prima zaradu u iznosu od 35.000 dinara. Kolika će biti naknada za vreme porodiljskog?

35.000 x 7 = 245.000 dinara

245.000 : 18 = 13.611,11 dinara

Ovde smo dobili iznos koji je niži od republičkog minimalca a zaposlena ima ostvaren uslov vezanih minimum 6 meseci rada. Tako će ona za prva tri meseca primati minimalnu zaradu. Međutim, nakon toga (u toku trajanja odsustva sa rada radi nege deteta) primaće iznos od 13.611,11 dinara.

Bitno je napomenuti i to da je Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđen i gornji limit za naknadu zarade tako da naknada za porodiljsko ne može da bude veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.


Primer: Zaposlena radi u firmi 3 godine na poziciji menadžera za ključne kupce i u poslednjih 18 meseci ostvaruje zaradu od 165.000 dinara.

S obzirom na gore pomenutu odredbu zaposlena će, bez obzira na svoja primanja, moći da dobije naknadu za vreme porodiljskog u iznosu od najviše tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

To bi onda značilo da će sve žene koje su ostvarile više zarade biti takođe finansijski uskraćene, bez obzira na njihovo obrazovanje, znanje, iskustvo ili stručnost.

Kao što smo već rekli u ranijem tekstu, po novome Zakonu o finansijskoj  podršci porodici sa decom pravo na naknadu za rođenje deteta imaju po prvi put i mame koje su radno angažovane po ugovoru van radnog odnosa (privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, autorski ugovor). Kod izračunavanja naknade zarade za ove oblike radnog angažovanja gleda se period od 18 meseci pre rođenja deteta. Ovo su specifični oblici radnog angažovanja gde ne postoji radni odnos, i posebno su regulisani. Tako kod ugovora o privremenim i povremenim poslovima dozvoljeno je da osoba bude angažovana ukupno 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

Primer: Žena je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila radno angažovana kao prodavac po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, i to u periodu od ukupno 5 meseci, i za to vreme primala ugovoreni iznos od 30.000 dinara. Koliku će naknadu dobijati za rođenje deteta?

30.000 x 5 =150.000 dinara

150.000: 18 = 8.333,33 dinara

Iako je Zakon pored zaposlenih žena uveo nove kategorije radno angažovanih koje će dobijati određene iznose dok su na porodiljskom, moramo napomenuti da su ovi iznosi u velikom broju slučajeva zanemarljivo mali, posebno uzimajući u obzir sve troškove koji dolaze zajedno sa rođenjem deteta.

Promena poslodavca i prekid rada

Primer: Zaposlena je radila u jednoj firmi kao laboratorijski tehničar 3 meseca nakon čega je bila bez posla 3 meseca. Poslednja 4 meseca radi kod novog poslodavca. Trenutno je u drugom stanju. Da li i kako ovaj prekid u radu i promena poslodavca utiču na ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog?

U obračun naknade zarade za porodiljsko ulazi i rad kod prethodnog poslodavca ukoliko je obuhvaćen periodom od 18 meseci, tj. promena poslodavca u toku ovog perioda ne utiče na ostvarivanje prava na porodiljsko.Bitno je da je poslodavac izvršio uplate zarada i da je ispoštovao svoje zakonske obaveze u pogledu uplate doprinosa.

Takođe, prekid u radu u toku perioda od 18 meseci ne može da utiče na ostvarivanje prava na porodiljsko, tako da ne mora da postoji kontinuitet u radu u okviru tog perioda.

Primer: U toku 18 meseci pre otvaranja porodiljskog žena je radila 3 meseca kod jednog poslodavca i imala zaradu 40.000 dinara. Ugovor nije produžen. Nakon 12 meseci ponovo se zaposlila i poslednja 3 meseca radi u novoj firmi za zaradu od 40.000

U ovoj situaciji ne postoji kontinuitet u radu ali to nikako ne utiče na ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog. Zaposlena će ostvariti pravo na naknadu, samo će se meseci u kojima nije radila računati kao 0,00 dinara. Ovo je računica koja je vrlo nepovoljna za veliki broj žena, posebno ako su u toku 18 meseci radile svega nekoliko meseci.

Računica bi izgledala ovako:

40.000 x 3 + 40.000 x3 = 240.000

240.00 :18 = 13.333 dinara

Porodiljsko odsustvo i prestanak rada poslodavca

Primer: Zaposlena radi kao dizajner u jednoj privatnoj firmi od 01.11.2017.godine. U drugom je stanju što je saopštila poslodavcu, međutim tom prilikom je saznala da će firma prestati sa radom za tri meseca. Ako dođe do zatvaranja firme i prestanka rada poslodavca da li žena ima pravo na porodiljsko?

U ovoj situaciji, samim prestankom rada poslodavca prestaje radni odnos zaposlene. Zato ona neće moći da ostvaruje pravo na trudničko i porodiljsko. Potrebno je da se javi Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu.

Istek ugovora o radu na određeno veme (nezavisno od volje zaposlene)

Primer: Zaposlena je u radnom odnosu po ugovoru o radu na određeno vreme do 31.01.2019.godine. Ostala je u drugom stanju i usled rizične trudnoće lekar je zaposlenu odmah uputio na trudničko bolovanje. U firmi je dobila obaveštenje da joj ugovor o radu neće biti produžen nakon 31.01. Da li ima pravo na trudičko?

U ovoj situaciji poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu. Prema zakonu za sve vreme trajanja trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta poslodavac ne može zaposlenoj da otkaže ugovor o radu. Važno je da zaposlena obavesti poslodavca o trudnoći i da dostavi potvrdu ginekologa.

Prestanak radnog odnosa voljom zaposlene

Primer: Žena je zaposlena po ugovoru o radu na neodređeno vreme 14 meseci. Saznala je da je u drugom stanju. Ukoliko da otkaz da li ima pravo na trudničko i porodiljsko odsustvo ili pravo na neku drugu novčanu naknadu?

Ukoliko bi zaposlena dala otkaz samim tim bi joj prestao radni odnos i ne bi imala pravo na trudničko i porodiljsko. Isto tako, ne bi imala pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje, jer se ovde radi o prestanku radnog odnosa voljom zaposlenog (jednostrani otkaz).

Prestanak radnog odnosa i isplata preostalih zarada

Primer: Zaposlenoj  je isteklo porodiljsko odsustvo, i samim istekom porodiljskog došlo do prestanka radnog odnosa. Zaposlenoj kasne zarade. U kom periodu poslodavac mora da joj isplati preostale zarade? Da li poslodavac može da je odjavi i da joj uruči rešenje o prestanku radnog odnosa, iako nisu isplaćene sve zarade?

Poslodavac je dužan da zaposlenoj isplati sve neisplaćene zarade kao i naknade zarada, i to u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Poslodavac nezavisno od toga može da raskine ugovor sa zaposlenom i da je odjavi.

Nadovezivanje dva porodiljska odsustva

Kao što smo rekli, kod obračuna porodiljskog uzimaju se sva primanja zaposlene u periodu 18 meseci pre meseca u kom je otvoreno trudničko bolovanje ili porodiljsko odsustvo.

Ako je žena otvorila trudničko bolovanje za „tekuću „ trudnoću, naknada zarade za to trudničko bolovanje neće ući u obračun porodiljskog, ali naknada za trudničko ili porodiljsko odsustvo koja se odnose na prethodnu trudnoću ulazi u obračun.

Primer: Zaposlena je otvorila trudničko bolovanje 01.02.2018.godine a od 15.05.2018.godine je otvorila porodiljsko. Sada je ponovo u drugom stanju i treba da otvori trudničko bolovanje. Šta ulazi u obračun naknade na novo porodiljsko?

Ovde se gleda period od 18 meseci pre meseca u kom je žena otvorila trudničko bolovanje za drugu trudnoću. U obračun će ući sve zarade, kao i naknade koje je žena primala za prethodnu trudnoću (naknada za trudničko, naknada za porodiljsko). Naknada za trudničko za tekuću trudnoću ne ulazi u obračun naknade za porodiljsko.

Primer: Žena se nakon trudničkog i porodiljskog odsustva za prvu trudnoću vratila  na posao. Sada je ponovo u drugom stanju. Radiće sve do otvaranja porodiljskog odsustva. Da li trudničko i porodiljsko za prethodnu trudnoću ulaze u obračun naknade?

Ovde se gleda period od 18 meseci pre meseca u kom je žena otvorila porodiljsko odsustvo. Trudičko bolovanje i porodiljsko bolovanje za prethodnu trudnoću ulaze u obračun.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

What's next

Preduzetnice i porodiljsko odsustvo

Da li kao preduzetnica imam pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva?

Zakon o radu Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)

Zakon o evidencijama u oblasti rada Republike Srbije

("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon)

Comments are closed.