“Povodom vašeg zahteva za davanje mišljenja u vezi sa pitanjem: ako u toku preraspodele radnog vremena zaposleni bude odsutan zbog privremene sprečenosti za rad, korišćenja godišnjeg odmora ili plaćenog odsustva, da li mu se preraspodela po povratku sa odsustva produžava za broj dana odsustva po navedenim osnovama i kako se evidentiraju časovi odsustva u preraspodeli, dajemo sledeće mišljenje:

U članu 57. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je da poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena i izvršenje određenog posla u utvrđenim rokovima.

Preraspodela radnog vremena zaposlenog vrši se tako da ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog. Kolektivnim ugovorom može da se utvrdi da se preraspodela radnog vremena ne vezuje za kalendarsku godinu, odnosno da može trajati i duže od šest meseci, a najduže devet meseci (član 57. st. 2.-3. Zakona o radu).

Zaposlenom koji se saglasio da u preraspodeli radnog vremena radi u proseku duže od vremena utvrđenog u st. 2. i 3. ovog člana časovi rada duži od prosečnog radnog vremena obračunavaju se i isplaćuju kao prekovremeni rad (član 57. stav 4. Zakona o radu).

U slučaju preraspodele radnog vremena, radno vreme ne može da traje duže od 60 časova nedeljno (član 57. stav 5. Zakona o radu).

Polazeći od navedenih odredaba Zakona o radu, ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne može da bude duže od ugovorenog radnog vremena, pri čemu poslodavac odlučuje o tome kada će se raditi duže, odnosno kraće u referentnom periodu od šest meseci odnosno devet meseci ako je tako utvrđeno kolektivnim ugovorom. Zaposleni koji u toku režima rada u preraspodeli odsustvuje sa rada po nekim od osnova kao što su privremena sprečenost za rad, korišćenje godišnjeg odmora ili plaćenog odsustva, časovi odsustva se evidentiraju kao da je zaposleni u redovnom režimu rada a ne u preraspodeli. Nakon povratka na rad sa jednog od navedenih odsustva, zaposleni nastavlja da radi u skladu sa Odlukom o preraspodeli radnog vremena i navedenim odredbama Zakona o radu.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-537/2020-02 od 28.1.2021. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Naknada zarade zaposlenog za vreme odsustva sa rada

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade po osnovu odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg...

Naknada za rad kao obavezan element ugovora o međusobnim pravima i obavezama društva i...

“Povodom dopisa od 6.8.2021. godine upućenog predsednici Vlade Republike Srbije, sa zahtevom za mišljenje o primeni propisa kojima je...

Obavezna pisana forma ugovora o radu, rešenja o ostvarivanju prava i odgovornosti iz radnog...

” Povodom Vašeg zahteva od 26.11.2020. godine dajemo sledeće mišljenje: 1. U vezi sa zahtevom u kome pitate “da...

Comments are closed.