” Povodom Vašeg zahteva od 26.11.2020. godine dajemo sledeće mišljenje:

1. U vezi sa zahtevom u kome pitate “da li u skladu sa Zakonom o radu ugovor o radu može da se zaključi, menja i otkazuje u elektronskom obliku” ukazujemo na sledeće:

U članu 30. st. 3-5. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je da se ugovor o radu smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Ugovor o radu u ime i za račun poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice koje oni ovlaste.

Članom 32. stav 1. Zakona o radu propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.

Imajući u vidu navedeno, ugovor o radu se zaključuje u pisanom obliku i smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac.

U članu 185. st. 2-4. Zakona o radu propisano je da se ugovor o radu otkazuje rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu stava 2. ovog člana, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. U slučaju iz stava 2. ovog člana rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Prema tome, ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

2. U vezi sa zahtevom u kome pitate “da li mogu rešenja (o prekovremenom, odsustvima itd.) biti sačinjena i dostavljena u elektronskoj formi, kao i da li je zakonito postavljati akte na elektronskoj oglasnoj tabli, bez mogućnosti preuzimanja”, ukazujemo na sledeće:

Članom 193. Zakona o radu je propisano da se zaposlenom u pisanom obliku dostavlja rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku, osim u slučaju iz člana 172. ovog zakona. Odredbe člana 185. st. 2-4. ovog zakona odnose se i na postupak dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Od navedenog pravila Zakon o radu dozvoljava izuzetak kod dostavljanja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i obračuna zarade, odnosno naknade zarade. U članu 75. stav 6. Zakona o radu propisano je da rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi. Imajući u vidu navedeno, kada se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora dostavlja zaposlenom u elektronskoj formi, mišljenja smo, da isto treba da se dostavi skenirano u elektronskoj formi, kao i da poslodavac obezbedi dokaz da je zaposlenom uručio rešenje elektronskim putem, odnosno da je zaposleni primio i pročitao elektronsku poštu. U članu 121. stav 5. Zakona o radu propisano je da se obračun na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.

Takođe, mišljenja smo da se opšta i druga akta koja poslodavac inače objavljuje na oglasnoj tabli mogu objavljivati i na elektronskoj oglasnoj tabli koja je dostupna svim zaposlenima kod poslodavca.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-468/2020-02 od 25.1.2021. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Promena rasporeda radnog vremena i rad duži od prosečnog radnog vremena u periodu preraspodele

“Prema članu 56. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,...

Godišnji odmor zaposlenog koji se nalazi na plaćenom odsustvu uz naknadu zarade ili je...

“Radi otklanjanja nedoumica koje pojedini poslodavci imaju u pogledu dužine trajanja godišnjeg odmora kada se zaposleni u toku kalendarske...

Utvrđivanje osnovice za obračun naknade zarade kada zaposleni odsustvuje sa rada u smislu čl....

Za vreme odsustvovanja sa rada zaposlenog u smislu čl. 114-116. Zakona o radu osnovica za obračun naknade zarade je...

Comments are closed.