“Povodom Vašeg zahteva u kome pitate “da li se dokumentima, za koja Zakon o radu utvrđuje obavezu pisane forme (ugovor o radu, rešenja, odluke i dr.) može osporavati punovažnost ukoliko su u elektronskom obliku”, dajemo sledeće mišljenje:

U članu 30. stav 3-5. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 62/05,54/09, 32/13, 75/14, 13/17- odluka US, 1 13/17 i 95/18-Autentično tumačenje) propisano je da se ugovor o radu smatra zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Ugovor o radu u ime i za račun poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice koje oni ovlaste.

Članom 32. stav 1. Zakona o radu propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.

Imajući u vidu navedeno, ugovor o radu se zaključuje u pisanom obliku i smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac.

U članu 185. st. 2-4. Zakona o radu propisano je da se ugovor o radu otkazuje rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku. Rešenje mora da se dostavi zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi rešenje u smislu stava 2. ovog člana, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. U slučaju iz stava 3. ovog člana rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim.

Prema tome, ugovor o radu otkazuje se rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

Članom 193. Zakona o radu je propisano da se zaposlenom u pisanom obliku dostavlja rešenje o ostvarivanju prava, obaveza i odgovornosti, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku, osim u slučaju iz člana 172. ovog zakona. Odredbe člana 185. st. 2-4. ovog zakona odnose se i na postupak dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Od navedenog pravila Zakon o radu dozvoljava izuzetak kod dostavljanja rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i obračuna zarade, odnosno naknade zarade. U članu 75. stav 6. Zakona o radu propisano je da rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi. Imajući u vidu navedeno, kada se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora dostavlja zaposlenom u elektronskoj formi, mišljenja smo, da isto treba da se dostavi skenirano u elektronskoj formi, kao i da poslodavac obezbedi dokaz da je zaposlenom uručio rešenje elektronskim putem, odnosno da je zaposleni primio i pročitao elektronsku poštu. U članu 121. stav 5. Zakona o radu propisano je da obračun na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-120/2021-02 od 14.4.2021. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Evidencija časova odsustva sa rada zaposlenom u periodu preraspodele

“Povodom vašeg zahteva za davanje mišljenja u vezi sa pitanjem: ako u toku preraspodele radnog vremena zaposleni bude odsutan...

Naknada zarade zaposlenog za vreme odsustva sa rada

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade po osnovu odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg...

Naknada za rad kao obavezan element ugovora o međusobnim pravima i obavezama društva i...

“Povodom dopisa od 6.8.2021. godine upućenog predsednici Vlade Republike Srbije, sa zahtevom za mišljenje o primeni propisa kojima je...

Comments are closed.