“Odredbom člana 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017 – dalje: Zakon) propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1.). Zaposlenom iz stava 1. ovog člana produžava se rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2.).

Prema tome, poslodavac je dužan da zaposlenoj na određeno vreme koja je pre isteka roka na koji je zasnovala radni odnos dostavila izveštaj nadležnog lekara da je trudna, produži radni odnos zaključivanjem aneksa ugovora o radu do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta. Zaštita od otkaza, u smislu člana 187. Zakona, traje za sve vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Imajući u vidu navedeno, aneks ugovora o radu zaključuje se u trenutku saznanja za okolnosti iz člana 187. stav 1. Zakona, a pre isteka ugovora o radu na određeno vreme. Ukoliko je radni odnos zasnovan na duži period od perioda za koji zaposlena uživa zaštitu, nema osnova za produženje ugovora o radu aneksom.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-390/2017-02 od 14.8.2017. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Uređenje kriterijuma za isplatu zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca

“Članom 105. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) utvrđeno...

Dan prestanka radnog odnosa u slučaju neopravdanog izostanka sa posla

U slučaju utvrđivanja neopravdanog izostanka sa posla, zaposlenom prestaje radni odnos danom kada je bio dužan da se javi...

Dejstvo aneksa ugovora o radu

Aneks ugovora o radu ne može se primenjivati unazad već samo za ubuduće “U pogledu pitanja “da li se...

Comments are closed.