Aneks ugovora o radu ne može se primenjivati unazad već samo za ubuduće

“U pogledu pitanja “da li se može aneksom ugovora o radu retroaktivno izvršiti izmena osnovnog ugovora o radu u delu ugovorene zarade – unazad tri meseca” ukazujemo da zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu – član 104. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon).

Članom 171. stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog. Dakle, iz citiranog člana 104. stav 1. i člana 171. stav 1. tačka 5) proizilazi da je poslodavac mogao da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada za ubuduće, a ne retroaktivno. Dakle, u konkretnom slučaju kada je aneks ugovor o radu zaključen 20.04.2016. godine, isti se ne može primenjivati unazad (na izmenu osnovne zarade od 1.2.2016. godine), već samo za ubuduće. Osim toga, članom 60. stav 4. Ustava Republike Srbije predviđeno je da svako ima pravo na poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu, bezbedne i zdrave uslove rada, potrebnu zaštitu na radu, ograničeno radno vreme, dnevni i nedeljni odmor, plaćeni godišnji odmor, pravičnu naknadu za rad i na pravnu zaštitu za slučaj prestanka radnog odnosa i da se niko tih prava ne može odreći. Stoga se ni zaposleni navedenim aneksom ugovora o radu nije mogao odreći svojih prava iz radnog odnosa odnosno zarade za period za koji je već ostvario zaradu po ugovoru o radu.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-513/2016-02/1 od 18.7.2016. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Iznos zarade koji ulazi u obračun otpremnine

Prilikom obračuna otpremnine, zaradom se smatra zarada zaposlenog koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose iz zarade, odnosno...

Mirovanje radnog odnosa i naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor

“Odredbom člana 68. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da...

Mogućnost da se radni odnos zaposlenim na određe vreme prekine zbog zamene odsutnog zaposlenog...

Članom 37. st. 1. do 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017...

Comments are closed.