U slučaju utvrđivanja neopravdanog izostanka sa posla, zaposlenom prestaje radni odnos danom kada je bio dužan da se javi na rad (što se navodi u rešenju o otkazu ugovora o radu), a ne danom dostavljanja rešenja zaposlenom

“U slučaju kada postoje osnovi za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog za nepoštovanje radne discipline iz razloga navedenih u članu 179. stav 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), odnosno navedenih u opštem aktu i ugovoru o radu, za jednu ili više povreda radne discipline, poslodavac je dužan da, saglasno članu 180. Zakona, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. Poslodavac je dužan da u upozorenju navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje.

Poslodavac je dužan da razmotri izjašnjenje zaposlenog i dokaze je priložio uz izjašnjenje i na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja donese rešenje o otkazu ugovora o radu ili izricanju neke od mera iz člana 179a (ako smatra da postoje olakšavajuće okolnosti u konkretnom slučaju koje opravdavaju izricanje blaže mere umesto otkaza ugovora o radu).

Ako zaposleni ne dostavi izjašnjenje u ostavljenom roku, a upozorenje mu je uredno dostavljeno, poslodavac može da donese odluku o utvrđivanju odgovornosti zaposlenog.

Rešenje o otkazu ugovora o radu, odnosno mere zbog nepoštovanja radne discipline, sadrži dispozitiv, obrazloženje i pouku o pravnom leku, saglasno članu 185. stav 1. i članu 193. stav 1. Zakona i dostavlja se zaposlenom ličnom dostavom u skladu sa odredbama člana 185. st. 2-4. navedenog zakona.

Ukazujemo da u slučaju utvrđivanja neopravdanog izostanka sa posla, zaposlenom prestaje radni odnos danom kada je bio dužan da se javi na rad (što se navodi u rešenju o otkazu ugovora o radu), a ne danom dostavljanja rešenja zaposlenom. Sa danom prestanka radnog odnosa zaposleni se odjavljuje sa obaveznog socijalnog osiguranja kod Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, saglasno propisima u oblasti osiguranja.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 07-00-630/2016-02 od 22.7.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Dejstvo aneksa ugovora o radu

Aneks ugovora o radu ne može se primenjivati unazad već samo za ubuduće “U pogledu pitanja “da li se...

Iznos zarade koji ulazi u obračun otpremnine

Prilikom obračuna otpremnine, zaradom se smatra zarada zaposlenog koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose iz zarade, odnosno...

Mirovanje radnog odnosa i naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor

“Odredbom člana 68. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da...

Comments are closed.