“Po pitanju “da li je validan ugovor o radu prema kome dva zaposlena obavljaju iste poslove sa istim stepenom stručne spreme, ali je osnovna zarada zaposlenog veća od zarade druge zaposlene” ukazujemo da je članom 107. st. 1. i 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđeno da se osnovna zarada određuje na osnovu uslova, utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu. Opštim aktom utvrđuju se elementi za obračun i isplatu osnovne zarade iz stava 1. ovog člana.

Međutim, u skladu sa članom 107. stav 4. Zakona, ugovorom o radu može da se utvrdi osnovna zarada u većem iznosu od osnovne zarade utvrđene na osnovu elemenata iz opšteg akta. Prema tome, moguća je situacija da je ugovorom o radu utvrđena različita osnovna zarada za zaposlene na istim poslovima kod istog poslodavca.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-513/2016-02/2-02 od 18.7.2016. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Dozvoljenost različitih zanimanja za obavljanje istog posla

“Član 24. st. 2-3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje:...

Nefleksibilnost zakonske norme o korišćenju prvog dela godišnjeg odmora

Da li trajanje prvog dela godišnjeg odmora može da bude kraće od dve radne nedelje ako se poslodavac i...

Evidencija godišnjeg odmora kod šestodnevne radne nedelje

“U članu 55. st. 1. do 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i...

Comments are closed.