“Član 24. st. 2-3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisuje da se pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, a može da se utvrdi i broj izvršilaca. Za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, mišljenja smo da se u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova kao uslov za obavljanje određenih poslova može da utvrdi više zanimanja u okviru određene vrste i stepena zahtevane stručne spreme, ali je potrebno da se ista navedu.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-286/2016-02 od 16.5.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Nefleksibilnost zakonske norme o korišćenju prvog dela godišnjeg odmora

Da li trajanje prvog dela godišnjeg odmora može da bude kraće od dve radne nedelje ako se poslodavac i...

Evidencija godišnjeg odmora kod šestodnevne radne nedelje

“U članu 55. st. 1. do 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i...

Zasnivanje radnog odnosa sa penzionerom

Kako vrsta penzije utiče na zasnivanje radnog odnosa i pod kojim uslovima može da se zaposli starosni, porodični i...

Comments are closed.