Radno vreme za pojedine kategorije zaposlenih u delatnosti drumskog saobraćaja na poseban način je uređeno Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, a kako se radi o neposrednoj primeni imperativnih odredaba za njihovu primenu nije neophodno vršiti izmene pravilnika o radu i ugovora o radu

“Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa uređuju se Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) i posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu, a pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu samo kada je to Zakonom određeno.

Odredbom člana 33. Zakona propisano je da ugovor o radu obavezno sadrži trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena, osim ako je ono utvrđeno zakonom ili opštim aktom. Odredbom stava 3. istog člana propisano je da se na prava i obaveze koji nisu utvrđeni ugovorom o radu primenjuju odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta.

Kako su Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015) na poseban način uređeni pojedini aspekti radnog vremena za pojedine kategorije zaposlenih u delatnosti drumskog saobraćaja, radi se o neposrednoj primeni imperativnih odredaba propisa, za čiju primenu nije neophodno vršiti izmene pravilnika o radu i ugovora o radu.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-1136/2015-02 od 29.2.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Nove radne knjižice i izmena podataka u starim

“Članom 116. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014)...

Obaveza izražavanja visine naknade troškova za ishranu u toku rada u novcu

“Članom 105. stav 3. Zakona o radu, uređeno je da se pod zaradom smatraju sva primanja iz radnog odnosa,...

Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje za period kada zaposleni nije...

“Kada zaposlena nije radila, nije ni ostvarila pravo na zaradu, a odsustvo sa rada nije opravdala nekim od zakonskih...

Comments are closed.