“Članom 116. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) propisano je da član 204. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) i Pravilnik o radnoj knjižici (“Sl. glasnik RS”, br. 17/97) prestaju da važe 1.1.2016. godine. Radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine nastavljaju da se koriste kao javne isprave, a podaci upisani u te knjižice mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Prema tome, nema pravnog osnova da se od 1.1.2016. godine izdaju nove radne knjižice kao ni duplikati radnih knjižica, niti da se u radne knjižice izdate zaključno sa 31.12.2015. godine unose novi podaci ili vrši promena unetih podataka.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-51/2016-02, od 10.2.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Obaveza izražavanja visine naknade troškova za ishranu u toku rada u novcu

“Članom 105. stav 3. Zakona o radu, uređeno je da se pod zaradom smatraju sva primanja iz radnog odnosa,...

Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje za period kada zaposleni nije...

“Kada zaposlena nije radila, nije ni ostvarila pravo na zaradu, a odsustvo sa rada nije opravdala nekim od zakonskih...

Prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom koji nije dolazio na rad niti je opravdao...

“U skladu sa članom 15. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –...

Comments are closed.