“Članom 105. stav 3. Zakona o radu, uređeno je da se pod zaradom smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim naknada troškova zaposlenog u vezi sa radom iz člana 118. tač. 1-4) i drugih primanja iz člana 119. i člana 120. tačka 1) ovog zakona.

Članom 110. stav 2. Zakona je uređeno da se zarada isplaćuje samo u novcu, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članom 118. tačka 5) Zakona, utvrđeno je pravo zaposlenog na naknadu troškova za ishranu u toku rada, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Imajući u vidu gore navedeno, u periodu primene Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), naknada troškova za ishranu u toku rada imala je karakter zarade, a isplata iste morala je da se vrši u novcu.

Napominjemo da je od 29.7.2014. godine, u primeni izmenjena odredba člana 118. stav 1. tačka 5) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) kojom je utvrđeno da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za ishranu u toku rada, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način.

U slučaju kada je poslodavac obezbedio ishranu u toku rada na neki drugi način, dužan je da visinu naknade troškova za ishranu u toku rada izrazi u novcu (član 118. stav 2. navedenog zakona).”

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-964/2015-02 od 12.2.2016. godine)

Politika privatnosti

What's next

Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje za period kada zaposleni nije...

“Kada zaposlena nije radila, nije ni ostvarila pravo na zaradu, a odsustvo sa rada nije opravdala nekim od zakonskih...

Prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom koji nije dolazio na rad niti je opravdao...

“U skladu sa članom 15. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –...

Pravo na korišćenje godišnjeg odmora i naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor zaposlene na...

“Prema članu 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon)...

Comments are closed.