“Kada zaposlena nije radila, nije ni ostvarila pravo na zaradu, a odsustvo sa rada nije opravdala nekim od zakonskih osnova, te stoga nema ni pravo na isplatu naknade zarade. Kako je zaposlenoj rešenjem poslodavca utvrđen prestanak radnog odnosa ne sa danom kada je bila dužna da se javi na rad, već tek po sprovođenju procedure za utvrđivanje odgovornosti zaposlene zbog neopravdanog izostanka sa posla i dostavljanja rešenja o otkazu ugovora o radu, poslodavac je dužan da za zaposlenu uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje za navedeni period – odnosno do dana prestanka radnog odnosa, koji se obračunavaju u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-326/2016-02 od 23.5.2016

Politika privatnosti

What's next

Prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom koji nije dolazio na rad niti je opravdao...

“U skladu sa članom 15. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –...

Pravo na korišćenje godišnjeg odmora i naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor zaposlene na...

“Prema članu 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon)...

Neradni dani i pravo na naknadu zarade za zaposlene katoličke veroispovesti

“Prema članu 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i...

Comments are closed.