Prilikom obračuna otpremnine, zaradom se smatra zarada zaposlenog koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose iz zarade, odnosno tzv. “bruto 1 zarada”

“Članom 105. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. U stavu 2. navedenog člana uređeno je da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

U članu 158. Zakona propisana je obaveza poslodavca da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) ovog zakona, zaposlenom isplati otpremninu visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu.

Shodno članu 159. Zakona, pod zaradom u smislu člana 158. ovog zakona smatra se prosečna mesečna zarada zaposlenog, isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina.

Prema tome, pod zaradom u smislu člana 159. Zakona smatra se zarada zaposlenog koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose iz zarade, tj. tzv. “bruto 1 zarada”.

Napominjemo da se odredbe člana 105. stav 2. i člana 159. Zakona o radu nisu menjale od početka primene ovog zakona do danas.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-11 /2016-02 od 28.3.2016. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Mirovanje radnog odnosa i naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor

“Odredbom člana 68. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da...

Mogućnost da se radni odnos zaposlenim na određe vreme prekine zbog zamene odsutnog zaposlenog...

Članom 37. st. 1. do 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017...

Ugovor o stručnom usavršavanju

“U članu 201. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Comments are closed.