Članom 37. st. 1. do 3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017 – dalje: Zakon) propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, sa prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca. Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom perioda.

Takođe, stavom 4. istog člana Zakona predviđeni su izuzeci – slučajevi kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi u dužem trajanju od 24 meseca (zamena privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka, rad na projektu do njegovog završetka, rad kod novoosnovanog poslodavca – najduže tri godine, sa licem kome nedostaje do pet godina za ispunjenje za starosnu penziju – do ispunjenja uslova, sa stranim državljaninom – do isteka roka za koji važi dozvola za rad).

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz stava 4. tač. 1) do 3) ovog člana, po istom, odnosno drugom pravnom osnovu u skladu sa ovim članom.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da sa zaposlenim sa kojim je zaključen ugovor o radu na određeno vreme u trajanju do 24 meseca, u smislu člana 37. st. 1. do 3. Zakona, može da se raskine ugovor pre isteka tog roka ukoliko su prestali objektivni razlozi zbog kojih je zasnovan radni odnos. Nakon toga, sa istim licem može da se zasnuje radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog u skladu sa stavom 4. tačka 1) istog člana.

Ukoliko po tom osnovu, nakon povratka odsutnog zaposlenog i prestanka radnog odnosa zaposlenog na određeno vreme, nastupe objektivni razlozi, u smislu člana 37. st. 1. do 3. Zakona, sa istim zaposlenim može se zaključiti ugovor o radu na određeno vreme za preostalo vreme do 24 meseca, ne računajući period trajanja radnog odnosa na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-314/2016-02 od 30.5.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Ugovor o stručnom usavršavanju

“U članu 201. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Nemogućnost korišćenja prvog dela godišnjeg odmora u kraćem trajanju od dve nedelje

“U članu 73. st. 1-3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano...

Nemogućnost ograničenja visine naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

“Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, utvrđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u...

Comments are closed.