“U članu 201. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđena je mogućnost zaključivanja ugovora o stručnom usavršavanju. Ugovor o stručnom usavršavanju može da se zaključi radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije, za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije, u skladu sa posebnim propisom.

Poslodavac može licu na stručnom osposobljavanju ili usavršavanju da obezbedi novčanu naknadu i druga prava, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Novčana naknada ne smatra se zaradom u smislu ovog zakona.

U skladu s navedenim odredbama Zakona, ugovor o stručnom usavršavanju može se zaključiti samo ukoliko je posebnim propisom utvrđen program stručnog usavršavanja.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-23/2016-02 od 8.2.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Nemogućnost korišćenja prvog dela godišnjeg odmora u kraćem trajanju od dve nedelje

“U članu 73. st. 1-3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano...

Nemogućnost ograničenja visine naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

“Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, utvrđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u...

Neposredna primena imperativnih odredbi kojima je uređeno radno vreme za pojedine kategorije zaposlenih u...

Radno vreme za pojedine kategorije zaposlenih u delatnosti drumskog saobraćaja na poseban način je uređeno Zakonom o radnom vremenu...

Comments are closed.