Zaposlenoj ne može da bude uskraćeno pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta ako ona ima mogućnosti i želi da nastavi da radi po osnovu ugovora o autorskom delu za vreme ostvarivanja navedenih prava iz radnog odnosa, pod uslovom da takav rad ne ugrožava ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, niti svrhu zbog koje je to pravo utvrđeno

“Povodom zahteva od 13.7.2022. godine, u kome se navodi da je lice u radnom odnosu na neodređeno vreme i da je istovremeno angažovani na projektu kod drugog poslodavca po osnovu ugovora o autorskom delu, pa s tim u vezi postavlja se pitanje da li ima smetnji da, po otvaranju porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta kao prava iz radnog odnosa, lice može da nastavi da radi po osnovu prethodno zaključenog ugovora o autorskom delu, dajemo sledeće mišljenje:

Prema čl. 94. i 94a Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete.

Zaposlena žena, saglasno članu 94. stav 2. Zakona, ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena ima pravo na naknadu zarade koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – odluka US, 51/2021 – odluka US, 53/2021 – odluka US, 66/2021 i 130/2021 – dalje: ZFPPD) (član 94. stav 7. Zakona).

Odredbama čl. 197. do 202. Zakona uređeni su određeni ugovori koji se zaključuju van radnog odnosa, među kojima je i ugovor o delu (član 199. Zakona). Odredbe Zakona kojima se utvrđuje pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta ne primenjuju se na navedene ugovore.

Ugovor o autorskom delu nije predmet uređivanja Zakona.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo iz radnog odnosa, a naknada zarade za vreme tog odsustva ostvaruje se u skladu sa ZFPPD. Za ostale ugovore koji se zaključuju van radnog odnosa, za vreme kojih radno angažovana lica ne ostvaruju pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, ZFPPD utvrđena su druga primanja pod uslovima propisanim tim zakonom.

Prema tome, pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo iz radnog odnosa i zaposlena za vreme tog odsustva ne može biti angažovana na poslovima utvrđenim ugovorom o radu. Međutim, ako je zaposlena istovremeno angažovana po osnovu ugovora van radnog odnosa po osnovu koga ne ostvaruje pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, takvo angažovanje, po našem mišljenju ne treba da ugrozi ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i pravo na naknadu zarade po tom osnovu, niti sme da bude nametnuto zaposlenoj ženi mimo njene volje.

Prema tome, mišljenja smo da, u konkretnom slučaju, zaposlenoj ne može da bude uskraćeno pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta ako ona ima mogućnosti i želi da nastavi da radi po osnovu ugovora o autorskom delu za vreme ostvarivanja navedenih prava iz radnog odnosa, pod uslovom da takav rad ne ugrožava ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, niti svrhu zbog koje je to pravo utvrđeno.

Imajući u vidu da je ZFPPD za zaposlene žene utvrđen način i visina ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, kao i pravo na druga primanja ženama koje su bile angažovane po osnovu određenih ugovora van radnog odnosa, to smo zahtev ustupili Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, na nadležnost.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-190/2022-02 od 27.7.2022. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Dozvoljena elektronska forma i dostava radnopravnih akata u zakonom predviđenim izuzecima

“Povodom Vašeg zahteva u kome pitate “da li se dokumentima, za koja Zakon o radu utvrđuje obavezu pisane forme...

Evidencija časova odsustva sa rada zaposlenom u periodu preraspodele

“Povodom vašeg zahteva za davanje mišljenja u vezi sa pitanjem: ako u toku preraspodele radnog vremena zaposleni bude odsutan...

Naknada zarade zaposlenog za vreme odsustva sa rada

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade po osnovu odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg...

Comments are closed.