“Povodom dopisa upućenog ovom Ministarstvu kojim se traži mišljenje vezano za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta oca deteta, u slučaju kada je majka deteta nezaposlena, obaveštavamo vas da je:

Čl. 94. i 94a Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US – dalje: Zakon) propisano da:

1. Zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (porodiljsko odsustvo) kao i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno dete.

2. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

3. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

4. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana, odnosno dve godine, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog člana.

5. Otac deteta može da koristi pravo iz stava 3. ovog člana u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

6. Otac deteta može da koristi pravo iz stava 4. ovog člana.

7. Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.

Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ostvaruje se u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017 i 50/2018).

Prema članu 2. Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 58/2018 – dalje: Pravilnik) prilikom podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na naknadu zarade između ostalog potrebno je dostaviti i rešenje poslodavca o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.

Shodno članu 3. Pravilnika u slučaju kada otac deteta umesto majke, u skladu sa zakonom, podnese zahtev za priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, uz dokaze iz člana 2. ovog pravilnika podnosi i dokaze o postojanju razloga predviđenih članom 94. stav 5. Zakona, i to jedan od sledećih dokaza:

1) uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete;

2) izvod iz matične knjige umrlih za majku;

3) potvrdu ustanove o početku i trajanju izdržavanja kazne zatvora;

4) izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke koju čine tri lekara odgovarajuće specijalnosti koji je leče;

5) rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti;

6) rešenje kojim je majka lišena roditeljskog prava.

Pravo iz stava 1. ovog člana traje od dana ispunjenja uslova do prestanka razloga koji su onemogućili ili sprečili majku da se stara o detetu odnosno do isteka porodiljskog odsustva.

Imajući u vidu da u konkretnom slučaju majka nije u radnom odnosu i samim tim ne ostvaruje pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za to vreme, to ni otac deteta ne može ostvariti ovo pravo.

Višemesečna obuka van mesta stanovanja nezaposlenog lica u cilju ispunjenja prethodnog uslova za zasnivanje radnog odnosa ne može se smatrati opravdanim razlogom koji sprečava majku da neposredno brine o detetu i koji daje mogućnost ocu da koristi pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade za to vreme.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 132-04-00033/2019-13 od 18.7.2019. godine

Politika privatnosti

What's next

Izmena ugovorenih uslova rada kod radnog odnosa na određeno i na neodređeno vreme

Kontinuitet radnog odnosa na određeno vreme, može se obezbediti zaključivanjem aneksa kojim će se ponuditi izmena ugovorenih uslova rada....

Uticaj praznika koji su neradni dani na visinu naknade zarade za vreme prekida rada...

“Članom 114. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Dužnost poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade

“Članom 110. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Comments are closed.