Kontinuitet radnog odnosa na određeno vreme, može se obezbediti zaključivanjem aneksa kojim će se ponuditi izmena ugovorenih uslova rada. Probni rad može da se ugovori samo prilikom zasnivanja radnog odnosa, a u toku trajanja radnog odnosa na neodređeno vreme izmena ugovorenih uslova rada može se predvideti samo aneksom ugovora o radu

“Prema članu 37. stav 4. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US), ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog do njegovog povratka. U tom slučaju, poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po istom ili drugom pravnom osnovu ako su se stekli uslovi iz tog člana (stav 5). Međutim, ukoliko je potrebno da se obezbedi kontinuitet radnog odnosa zaposlenog može se sa zaposlenim zaključiti i aneks ugovora kojim će se ponuditi izmena ugovorenih uslova rada.

Po pitanju uspostavljanja kontinuiteta rada radi ostvarivanja prava na poresku olakšicu na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, u prilogu dostavljamo kopiju Objašnjenja u vezi sa ostvarivanjem olakšica za zapošljavanje novih lica kada je ugovor o radu zaključen za određeno vreme Ministarstva finansija broj 112-01-200/2016-04 od 1. aprila 2016. godine.

Povodom pitanja da li se lice koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme može aneksom ugovora o radu ili rešenjem premestiti na druge složenije poslove uz uslov probnog rada, ukazujemo na sledeće:

Prema članu 171. stav 1. tačka 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US), poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora) između ostalog i radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada. Odgovarajućim poslom smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Prema tome, poslodavac može da ponudi zaposlenom premeštaj na drugi posao ako to zahtevaju potrebe procesa i organizacije rada. Pri tome, poslodavac je dužan da ponudi zaposlenom da radi na poslovima iste vrste i stepena stručne spreme na kojima je radio, odnosno koji su utvrđeni ugovorom o radu na dan ponude za izmenu tog ugovora.

Probni rad, u skladu sa članom 36. Zakona o radu, može da se ugovori sa zaposlenim za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Ukoliko zaposleni u toku probnog rada, koji može da traje najduže šest meseci, nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje mu radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.

Dakle, mišljenja smo da probni rad može da se ugovori samo prilikom zasnivanja radnog odnosa, dok se u toku radnog odnosa izmena ugovorenih uslova rada može predvideti samo aneksom ugovora.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-00148/2018-02 od 02.04.2018. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Uticaj praznika koji su neradni dani na visinu naknade zarade za vreme prekida rada...

“Članom 114. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Dužnost poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade

“Članom 110. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Elementi za utvrđivanje radnog učinka zaposlenog

“Članom 104. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Comments are closed.