“Članom 110. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017 – dalje: Zakon) utvrđeno je da se zarada isplaćuje u rokovima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu najmanje jedanput mesečno, a najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

U članu 121. st. 1. do 5. Zakona propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade. Obračun zarade, odnosno naknade zarade poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi najdocnije do kraja meseca za prethodni mesec. Obračun na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može da se dostavi zaposlenom u elektronskoj formi.

Važno je ukazati i na to da je u članu 4. Pravilnika o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2014), propisano da ako poslodavac na dan dospelosti ne isplati zaradu, odnosno naknadu zarade ili ih ne isplati u celosti, obračun zarade, odnosno naknade zarade, osim podataka iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, sadrži i potpis ovlašćenog lica i pečat poslodavca.

Prema tome, poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Zakonom je propisano da obračun na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može da se dostavi zaposlenom u elektronskoj formi. Pored toga, ovo ministarstvo nije nadležno da u svakom pojedinačnom slučaju ceni da li je poslodavac postupao u skladu sa Zakonom. Ukoliko zaposleni zahteva smatra da su mu prava povređena, može da se obrati Inspekciji rada koja vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa o radnim odnosima, kao i opštih akta i ugovora o radu kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-437/2017-02 od 11.9.2017. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Elementi za utvrđivanje radnog učinka zaposlenog

“Članom 104. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Mogućnost isplate otpremnine prilikom sporazumnog prestanka radnog odnosa

“U članu 177. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Nemogućnost korišćenja prvog dela godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dve radne nedelje

“U članu 73. st. 1. do 3. Zakona o radu propisano je da se godišnji odmor koristi jednokratno ili...

Comments are closed.