“U članu 73. st. 1-3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) propisano je da se godišnji odmor koristi jednokratno ili u dva ili više delova, u skladu sa ovim zakonom. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume da godišnji odmor koristi u više delova.

Imajući u vidu navedeno, ako se godišnji odmor koristi u delovima, prvi deo se koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje u kontinuitetu u toku kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. Ostatak godišnjeg odmora može da se iskoristi najkasnije do 30. juna naredne godine.

Prema tome, u situaciji kada se godišnji odmor koristi u delovima, trajanje prvog dela godišnjeg odmora ne može biti kraće od dve radne nedelje i mora da se iskoristi do kraja kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. Nema mogućnosti da se poslodavac i zaposleni dogovore o kraćem korišćenju prvog dela godišnjeg odmora, osim ako se radi o srazmernom godišnjem odmoru koji u ukupnom trajanju ne iznosi dve radne nedelje.

Preostali deo godišnjeg odmora zaposleni može iskoristiti odjednom ili na svoj zahtev u više delova, a najkasnije do 30. juna naredne godine.

Prema tome, na zahtev zaposlenog preostali deo godišnjeg odmora ne mora da se koristi u kontinuitetu, već u delovima, koji mogu da budu kraći od dve radne nedelje, ako mu je takvo korišćenje godišnjeg odmora odobrio poslodavac.”

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-333/2016-02 od 16.6.2016. godine)

Politika privatnosti

What's next

Nemogućnost ograničenja visine naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada

“Članom 118. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, utvrđeno je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u...

Neposredna primena imperativnih odredbi kojima je uređeno radno vreme za pojedine kategorije zaposlenih u...

Radno vreme za pojedine kategorije zaposlenih u delatnosti drumskog saobraćaja na poseban način je uređeno Zakonom o radnom vremenu...

Nove radne knjižice i izmena podataka u starim

“Članom 116. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014)...

Comments are closed.