“Prema članu 37. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US), ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja za vreme trajanja tih potreba, pri čemu poslodavac može da po navedenim osnovama zaključi jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji, sa prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca.

U stavu 4. navedenog člana propisani su izuzeci kada ugovor o radu može da se zaključi u dužem trajanju i nezavisno od roka od 24 meseca, propisanog u stavu 2. ovog člana Zakona o radu. Jedan od propisanih izuzetaka je mogućnost zaključivanja ugovora o radu za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta (član 37. stav 4. tačka 2) Zakona o radu).

Iako Zakonom o radu nije definisano šta se smatra projektom koji predstavlja osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, osim da trajanje projekta treba da bude unapred ograničeno, smatramo da se projektom može smatrati jedinstveni proces sastavljen iz niza aktivnosti, sa unapred utvrđenim opštim i posebnim ciljevima, rokovima za njihovo izvršenje, kao i ljudskim, finansijskim i drugim resursima.

Projektom su unapred definisani opšti i posebni ciljevi, utvrđene aktivnosti koje doprinose postizanju cilja, kao i ljudski i finansijski resursi za sprovođenje projekta, koji se obezbeđuju od strane nosioca projekta ili iz drugih izvora. Istovremeno, smatramo da nosilac projekta treba da ispunjava sve uslove za njegovo sprovođenje, računajući i potrebne ljudske resurse, a izuzetno može da zasnuje radni odnos na određeno vreme sa licima za rad na tom projektu samo ako za pojedine aktivnosti, odnosno poslove ne raspolaže zaposlenima koji poseduju potrebne kvalifikacije ili ako u radnom odnosu nema dovoljan broj zaposlenih potrebnih za rad na projektu.

Ukazujemo da se u svakom konkretnom slučaju ceni šta se smatra projektom i da li su određene aktivnosti, odnosno poslovi vezani za realizaciju projekta.

Sa aspekta primene člana 37. Zakona o radu, nema zakonskih smetnji da poslodavac sa zaposlenim koji je kod njega već bio u radnom odnosu na određeno vreme u ukupnom trajanju od 24 meseca zbog privremeno povećanog obima posla, ponovo zasnuje radni odnos na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do okončanja projekta.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-103/2017-02 od 10. 2. 2017. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Otkaz ugovora o radu kada poslodavac nije imao saznanja o okolnostima i činjenicama koje...

Ukoliko poslodavcu nije bilo poznato postajanje okolnosti koje se odnose na zaštitu od otkaza zaposlenog, niti je zaposleni u...

Postupak za ostvarivanje zaštite od sprečavanja zlostavljanja na radu

Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može da podnese tužbu nadležnom sudu radi ostvarivanja prava na zaštitu od...

Postupanje poslodavca u slučaju da zaposleni koji je upućen na rad kod drugog poslodavca...

“U članu 174. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17...

Comments are closed.