Ukoliko poslodavcu nije bilo poznato postajanje okolnosti koje se odnose na zaštitu od otkaza zaposlenog, niti je zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavestio poslodavca o postojanju istih i o tome dostavio odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa, rešenje o otkazu ugovora o radu jeste punovažno

“Odredbom člana 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US – dalje: Zakon) propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu (stav 1). Zaposlenom iz stava 1. ovog člana produžava se rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme, do isteka korišćenja prava na odsustvo (stav 2).

Članom 187. stav 3. Zakona propisano je da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog člana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog člana i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Prema tome, zaštitu od otkaza, u smislu člana 187. Zakona, za sve vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, uživaju podjednako i zaposleni na određeno i zaposleni na neodređeno vreme. Međutim, ukoliko poslodavcu nije bilo poznato postojanje tih okolnosti, niti je zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavestio poslodavca o postojanju istih i o tome dostavio odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa, rešenje o otkazu ugovora o radu jeste punovažno.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-318/2017-02 od 19.7.2017. godine

Politika privatnosti

What's next

Postupak za ostvarivanje zaštite od sprečavanja zlostavljanja na radu

Zaposleni koji smatra da je izložen zlostavljanju može da podnese tužbu nadležnom sudu radi ostvarivanja prava na zaštitu od...

Postupanje poslodavca u slučaju da zaposleni koji je upućen na rad kod drugog poslodavca...

“U članu 174. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17...

Pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta žene koja je zasnovala radni odnos...

“Članom 94. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US) propisano...

Post a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

No Comments