“Prema članu 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva s rada radi nege deteta i odsustva s rada radi posebne nege deteta (stav 1), a zaposlenom koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava rok za koji je zasnovan radni odnos do isteka korišćenja prava na to odsustvo (stav 2).

Prema tome, u članu 187. stav 2. Zakona reč je o odloženom uslovu za prestanak radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme za vreme zaštite od prestanka radnog odnosa koje po Zakonu ostvaruju trudnice, odnosno zaposlene na porodiljskom odsustvu, odsustvu s rada radi nege deteta i posebne nege deteta. Navedenom odredbom Zakona izričito je propisano po kom osnovu i do kada se produžava radni odnos zasnovan na određeno vreme kada je u pitanju zaposlena trudnica, odnosno porodilja, a po isteku tog roka zaposlenoj prestaje radni odnos.

Prema članu 68. Zakona zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora nakon mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa, pri čemu se pod neprekidnim radom smatra i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva s rada uz naknadu zarade. Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa.

U članu 76. stav 1. Zakona propisano je da je u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac dužan da zaposlenom, koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Iz navedenih odredaba proizlazi da je pravo na korišćenje godišnjeg odmora pravo iz radnog odnosa i da se godišnji odmor koristi u toku trajanja radnog odnosa (vreme za koje je zaključen ugovor o radu), a da samo u slučaju prestanka radnog odnosa može da se zameni novčanom naknadom u skladu sa ovim zakonom.

U situaciji kada je zaposlenoj odložen prestanak radnog odnosa koji je zasnovan na određeno vreme, u skladu sa članom 187. stav 2. Zakona, do isteka odsustva s rada radi nege deteta, te da zaposlena nema osnova za novo produženje radnog odnosa, njoj pripada samo pravo na naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor u skladu sa članom 76. Zakona.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-295/2016-02 od 18.4.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Neradni dani i pravo na naknadu zarade za zaposlene katoličke veroispovesti

“Prema članu 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i...

Pravo na korišćenje drugog dela godišnjeg odmora

“U članu 73. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i...

Računanje noćnog rada članovima posade u drumskom saobraćaju

“U članu 62. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Comments are closed.