“Prema članu 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) u Republici Srbiji praznuju se verski praznici: 1) prvi dan Božića (7. januar); 2) Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.

U članu 4. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, utvrđeno je pravo zaposlenih – pripadnika različitih veroispovesti na odsustvovanje sa rada u dane određenih verskih praznika.

U članu 4. tački 2) navedenog zakona, utvrđeno je pravo zaposlenih katolika i pripadnika drugih hrišćanskih verskih zajednica na odsustvo sa rada na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru.

Prema tome, verski praznici iz člana 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (prvi dan Božića i Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa) jesu neradni dani za sve zaposlene, bez obzira na versku pripadnost. Pored ovih praznika, zaposleni katoličke veroispovesti imaju pravo da ne rade u dane verskih praznika utvrđenih u članu 4. tačka 2) navedenog zakona.

Članom 114. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je pravo zaposlenog da odsustvuje sa rada na dan praznika koji je neradni dan, uz pravo na naknadu zarade.

U skladu sa članom 108. stav 1. tačka 1) Zakona o radu, zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice.

Imajući u vidu navedeno, zaposleni katoličke veroispovesti imaju pravo da ne rade u dane verskih praznika koji su neradni dani za sve zaposlene, bez obzira na versku pripadnost, kao i u dane verskih praznika utvrđenih u članu 4. tačka 2) Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji.

Takođe, zaposleni katoličke veroispovesti imaju pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada u dane verskih praznika koji su neradni dani za sve zaposlene, bez obzira na versku pripadnost, kao i u dane verskih praznika utvrđenih u članu 4. tačka 2) Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, odnosno pravo na uvećanu zaradu ako rade u dane tih praznika.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, broj 011-00-1211/2015-02 od 21.1.2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Pravo na korišćenje drugog dela godišnjeg odmora

“U članu 73. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i...

Računanje noćnog rada članovima posade u drumskom saobraćaju

“U članu 62. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Službeni put – računanje radnog vremena zaposlenog

“Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), između ostalog, uređuju...

Comments are closed.