“U članu 62. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da se rad koji se obavlja u vremenu od 22,00 časa do 6,00 časova narednog dana smatra radom noću, a u članu 108. stav 1. tačka 2) navedenog zakona propisano je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu, za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice, koju čini osnovna zarada zaposlenog saglasno stavu 5. navedenog člana.

Prema tome, Zakonom je propisan vremenski period noćnog rada kao posebnog uslova rada koji predstavlja osnov za uvećanu zaradu, kao i procenat uvećanja po tom osnovu, kao zakonski minimum.

Odredbe Zakona, saglasno članu 2. stav 3. Zakona primenjuju se i na zaposlene kod poslodavaca u oblasti saobraćaja, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015) je propisano da je noćno vreme između 00,00 i 04,00 časa a da se rad koji se obavlja tokom noćnog vremena smatra noćnim radom za članove posade vozila.

U zahtevu se navodi da u kolektivnom ugovoru kod poslodavca je utvrđeno da noćni rad između 22,00 i 06,00 narednog dana predstavlja poseban uslov rada u pogledu utvrđivanja prava i zaštite zaposlenih.

U mišljenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 011-00-20/2016-03 od 2.02.2016. godine, se navodi da je noćno vreme i noćni rad posade vozila propisan u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima i bezbednosti i zdravlja na radu članova posade vozila, kao i povećanja konkurentnosti naših prevoznika na međunarodnom tržištu transportnih usluga, a ne u cilju smanjivanja prava vozača u javnom linijskom prevozu na uvećanu osnovnu zaradu za rad noću propisanu kolektivnim ugovorom.

Imajući u vidu navedeno mišljenje resornog ministarstva, kao i okolnost da bi različito računanje noćnog rada kod ostvarivanja prava na uvećanu zaradu u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorom kod poslodavca dovelo u različit položaj zaposlene kod istog poslodavca u pogledu ostvarivanja tog prava iz radnog odnosa, mišljenja smo da se pri obračunu uvećane zarade po osnovu noćnog rada u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom kod poslodavca, za sve zaposlene uključujući i zaposlene koji se smatraju članovima posade vozila u drumskom saobraćaju u skladu sa posebnim propisom, računa period noćnog rada utvrđen Zakonom o radu (od 22,00 do 06,00 narednog dana), a ne period utvrđen posebnim propisom.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-153/2016-02 od 4. 7. 2016. godine

Politika privatnosti

What's next

Službeni put – računanje radnog vremena zaposlenog

“Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), između ostalog, uređuju...

Srazmerni godišnji odmor pri odlasku u penziju

“Članom 68. stav 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Različita osnovna zarada, a isti posao i poslodavac

“Po pitanju “da li je validan ugovor o radu prema kome dva zaposlena obavljaju iste poslove sa istim stepenom...

Comments are closed.