“Članom 104. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017) utvrđeno je da zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Članom 105. stav 1. Zakona utvrđeno je da se zarada iz člana 104. stav 1. ovog zakona sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Članom 106. Zakona uređeno je da se zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade.

Članom 107. st. 1-3. Zakona o radu utvrđeno je da se osnovna zarada određuje na osnovu uslova utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji su potrebni za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu, kao i na osnovu vremena provedenog na radu. Radni učinak određuje se na osnovu kvaliteta i obima obavljenog posla, kao i odnosa zaposlenog prema radnim obavezama. Opštim aktom (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) utvrđuju se elementi za obračun i isplatu osnovne zarade i zarade po osnovu radnog učinka.

Imajući u vidu navedeno, opštim aktom, u skladu sa Zakonom o radu, treba da budu jasno definisani elementi za utvrđivanje radnog učinka zaposlenog, odnosno elementi za umanjenje odnosno uvećanje osnovne zarade po osnovu radnog učinka, kao i procenat uvećanja odnosno umanjenja po tom osnovu. Zakonom nije utvrđena obaveza obračuna i isplate zarade po osnovu radnog učinka na mesečnom nivou. Radni učinak na osnovu elemenata utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu može da se meri, ako za to postoje uslovi (osnovi), na mesečnom, šestomesečnom, godišnjem ili u nekom drugom vremenskom periodu, u zavisnosti od vrste posla i elemenata za njegov obračun utvrđenih opštim aktom.

Prema tome, poslodavac je dužan da mesečnu zaradu, odnosno sve elemente zarade, uključujući i deo zarade za radni učinak, obračuna i isplati u skladu sa Zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-454/2017-02 od 20.9.2017. godine

Politika privatnosti

What's next

Mogućnost isplate otpremnine prilikom sporazumnog prestanka radnog odnosa

“U članu 177. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Nemogućnost korišćenja prvog dela godišnjeg odmora u trajanju kraćem od dve radne nedelje

“U članu 73. st. 1. do 3. Zakona o radu propisano je da se godišnji odmor koristi jednokratno ili...

Nepostojanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada za vreme bolovanja...

“U članu 118. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –...

Comments are closed.