“U članu 73. st. 1. do 3. Zakona o radu propisano je da se godišnji odmor koristi jednokratno ili u dva ili više delova, u skladu sa ovim zakonom. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine. Zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume da godišnji odmor koristi u više delova.

Imajući u vidu navedeno, ako se godišnji odmor koristi u delovima, prvi deo se koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje u kontinuitetu u toku kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. Ostatak godišnjeg odmora može da se iskoristi najkasnije do 30. juna naredne godine.

Prema tome, u situaciji kada se godišnji odmor koristi u delovima, trajanje prvog dela godišnjeg odmora ne može da bude kraće od dve radne nedelje i mora da se iskoristi do kraja kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. Ne postoji mogućnost da se poslodavac i zaposleni dogovore o kraćem korišćenju prvog dela godišnjeg odmora.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-521/2017-02 od 13.11.2017. godine

Politika privatnosti

What's next

Nepostojanje prava na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada za vreme bolovanja...

“U članu 118. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –...

Neraspoređivanje osobe sa invaliditetom na odgovarajuće poslove na osnovu rešenja o proceni radne sposobnosti

“Članom 12. stav 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 –...

Obaveza isplate otpremnine pri odlasku u prevremenu starosnu penziju

“Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i...

Post a comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

No Comments