Zakonom o radu propisano je da se opštim aktom odnosno ugovorom o radu može utvrditi pravo na jubilarnu nagradu. Iz same zakonske formulacije i izraza “može” jasno proizilazi da poslodavac nema obavezu da utvrdi pravo na jubilarnu nagradu. Zakonodavac ostavlja izbor poslodavcu da ovo pravo utvrdi opštim aktom odnosno ugovorom o radu ukoliko to želi i za to ima mogućnosti, zavisno od raspoloživih finansijskih sredstava.

Obaveza za poslodavca nastaje tek onog momenta kada pravo na jubilarnu nagradu utvrdi opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) ili ugovorom o radu, u kom slučaju je dužan da zaposlenima omogući ostvarivanje tog prava u skladu sa propisanim uslovima.

Kad je reč o direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima postoji još jedan uslov za isplatu jubilarne nagrade, a to je da sredstva za njenu isplatu moraju biti opredeljena u budžetu Republike Srbije odnosno jedinice lokalne samouprave.

Sudska praksa u vezi sa ovim institutom radnog prava brojna je i raznolika. Navešću par primera koji potkrepljuju iznete navode:

Vrhovni kasacioni sud, u presudi br. Rev2 2532/2015 od 24.02.2016. godine, zauzeo je sledeći stav:

„…zakon daje mogućnost, ali ne ustanovljava obavezu poslodavca da utvrdi pravo zaposlenog na isplatu jubilarne nagrade, jer se ne radi o zakonskom pravu, već autonomnom pravu koje može, a ne mora, da prizna poslodavac.

Pravo na jubilarnu nagradu ne ostvaruje se automatski samim navršavanjem potrebnog broja godina radnog staža zaposlenog, već mora postojati opšti akt ili ugovor o radu koji predviđa (priznaje) ovo pravo.”.

Apelacioni sud u Nišu, u presudi br. Gž1 613/2014 od 7.03.2014. godine, zauzeo je sledeći stav:

„…kako isplata jubilarne nagrade nije imperativna obaveza ustanovljena Zakonom, već je poslodavcima preneto ovlašćenje da svojim aktom regulišu uslove i način isplate jubilarne nagrade, te pri činjenici da tužilac nije ostvarivao prava iz radnog odnosa u periodu od 10 godina u organima jedinice lokalne samouprave, to Apelacioni sud nalazi da u konkretnom slučaju staž koji je tužilac ostvario radom u organima Savezne Republike Jugoslavije ne može biti uračunavan u predviđen broj godina rada u jedinici lokalne samouprave.“.

Apelacioni sud u Beogradu, u presudi br. Gž1 769/2019 od 27.03.2019. godine, ističe:

“… isplata jubilarne nagrade zaposlenom u ovoj radnoj sredini koji je to pravo stekao u vreme važenja naznačenog Posebnog kolektivnog ugovora je obaveza poslodavca, pa se on te obaveze ne može osloboditi s pozivom na okolnost da u 2015. godini, protivno pravilima iz člana 69 naznačenog Posebnog kolektivnog ugovora, svojim opštim aktom nije utvrdio njenu visinu. Ovo posebno stoga kada je Planom poslovanja za 2015. godinu predvideo sredstva za isplatu jubilarnih nagrada, utvrdio broj zaposlenih koji će to pravo ostvariti i iskazao ukupan novčani iznos sredstava planiranih za tu namenu.”.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i oblasti obrazovanja i vaspitanja.

What's next

Da li troškovi prevoza mogu biti uslovljeni udaljenošću od mesta rada?

Da li poslodavac može propisati do koje udaljenosti će priznavati putne troškove? Kakav je stav sudske prakse?

Zloupotreba privremenih i povremenih poslova

Privremeni i povremeni poslovi su vid rada van radnog odnosa koji se najčešće zloupotrebljava u praksi, kako u privatnom,...

Organizacioni bečki dečaci

Kakav je odnos nadležnosti i ovlašćenja u odnosu na odgovornost u organizaciji? Kakvo su to menadžeri - donosioci tužnih...

Comments are closed.