“U vezi sa vašim zahtevom u kojem pitate da li je u skladu sa članom 35. Zakona o radu da poslodavac u mestu rada zaposlenih, koji rade izvan sedišta poslodavca, ugovore o radu drži u elektronskoj formi – skeniran original na računaru, tabletu ili drugom uređaju, dajemo sledeće mišljenje:

Prema članu 35. stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/2017 i 95/2018 – Autentično tumačenje) poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

Mišljenja smo da nema smetnji da poslodavac ugovore o radu zaposlenih, koji rade izvan sedišta poslodavca, drži u elektronskoj formi – skenirane u mestu rada zaposlenog. “

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-210/2019-02od 23.4.2019. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Uslovi za ostvarivanje prava na naknadu zarade oca deteta po osnovu porodiljskog odsustva i...

“Povodom dopisa upućenog ovom Ministarstvu kojim se traži mišljenje vezano za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog...

Izmena ugovorenih uslova rada kod radnog odnosa na određeno i na neodređeno vreme

Kontinuitet radnog odnosa na određeno vreme, može se obezbediti zaključivanjem aneksa kojim će se ponuditi izmena ugovorenih uslova rada....

Uticaj praznika koji su neradni dani na visinu naknade zarade za vreme prekida rada...

“Članom 114. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka...

Comments are closed.