U članu 176. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da zaposlenom kod koga je došlo do gubitka radne sposobnosti na način propisan zakonom, prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca (po sili zakona) danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti. Napominjemo da navedeno lice ne može ponovo da zasnuje radni odnos.

Prema članu 197. Zakona poslodavac može da za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena, korisnikom starosne penzije.

U članu 199. Zakona propisano je da poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Prema tome, Zakon nije predvideo ograničenja u pogledu lica koja mogu da zaključe ugovor o delu.

Ugovor o delu je ugovor koji se zaključuje van radnog odnosa, što znači da lice koje obavlja poslove po osnovu ovog ugovora nema status zaposlenog u smislu Zakona. S obzirom na to da se radi o ugovoru van radnog odnosa, sa stanovišta Zakona nema smetnji da se s korisnikom invalidske penzije zaključi ugovor o delu.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, broj 011-00-6/157/2015-02 od 4.6.2015. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Nije dozvoljeno angažovati u istoj godini isto lice na istim poslovima po osnovu Ugovora...

Prema članu 197. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon)...

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima može se zaključiti samo za obavljanje poslova koji...

Članom 197. Zakona o radu propisano je da poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi...

Dostavljanje Rešenja o godišnjem odmoru i obračuna zarade u elektronskoj formi

U članu 75. stav 6. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Comments are closed.