U članu 75. stav 6. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi.

Kada se rešenje o korišćenju godišnjeg odmora dostavlja zaposlenom u elektronskoj formi, isto treba da se dostavi skenirano u elektronskoj formi i ne mora biti u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004). Potrebno je da poslodavac obezbedi dokaz da je zaposleni primio i pročitao e-mail.

U članu 121. stav 1. Zakona propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Obračun iz stava 1. ovog člana na osnovu koga je isplaćena zarada, odnosno naknada zarade u celosti može se dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi (član 121. stav 5. Zakona).

Kada se obračun isplaćene zarade, odnosno naknade šalje u elektronskoj formi, dovoljno je da se bez pečata i potpisa pošalje zaposlenom u elektronskoj formi, odnosno isti nije potrebno štampati, potpisivati, pečatirati, pa skenirani slati u elektronskoj formi. Potrebno je da poslodavac obezbedi dokaz da je zaposleni primio i pročitao e-mail.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-61/2015-02 od 3.4.2015. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Isplata novčane naknade za neiskorišćeni godišnji odmor

Članom 76. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) utvrđena...

Otkazni rok ne može biti duži od 30 dana

Član 8. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisuje...

Isplata osnovne zarade

Članom 107. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), utvrđeno...

Comments are closed.