Odnos poslodavca i zaposlenog nikada nije jednosmerna ulica. To je dvosmerna ulica u kojoj se kreću dve ugovorne strane koje čine lice i naličje jednog radnog odnosa. Njihove uloge su međusobno isprepletene i uslovljene. Ono što je pravo za jednu ugovornu stranu, to je obaveza za drugu i obrnuto.

Da bi se u toj dvosmernoj ulici saobraćaj odvijao nesmetano i bezbedno, moraju da se poštuju određena pravila. Tim pravilima se reguliše ponašanje učesnika, tako što im pomažu da izbegnu konfliktne situacije, smanje stres i nesmetano se kreću, poštujući i uvažavajući druge učesnike.

Kako je radni odnos „živ organizam“, podložan promenama, to ga je teško regulisati rigidnim pravilima. Ta pravila moraju ujedno da determinišu ali i da budu dovoljno fleksibilna, kako bi ugovornim stranama omogućila da slobodno urede međusobne odnose, uz uvažavanje obostranih interesa. Život ne bi trebalo da pretekne pravila (zakon), već pravila moraju da idu u korak sa životom, nekad i ispred njega.

Ovako ja vidim suštinu radnog odnosa, a u nastavku teksta navešću 10 pravila koja svaki zaposleni mora da zna i poštuje kako bi se održao zdrav radni odnos. Pravila namenjena poslodavcima sadržana su u posebnom tekstu.

1. Nije bitno šta si, već ko si!

Prva pouka ista je i za poslodavce i za zaposlene i glasi: Nije bitno šta si, već ko si! Ovo je životna pouka primenjiva u svim životnim sferama, pa i u sferi rada. Ako nismo ljudi, ništa drugo nije bitno. Nijedna titula, pozicija, niti novčani benefiti, ne mogu da nadomeste nedostatak ljudskosti. Naprotiv, mogu još više da otkriju sve frustracije i bedu jednog ljudskog karaktera. Takve frustracije urušavaju sve odnose, pa i radni odnos i organizacionu kulturu. Zato, na kojoj god da si poziciji, ne zaboravi da pre svega budeš čovek.

2. Poštuj radnu disciplinu i ne čini povredu radne obaveze

Trudi se da budeš odgovoran i da ne činiš povredu radne obaveze, tako što nećeš: nesavesno ili nemarno da izvršavaš radne obaveze, da zloupotrebljavaš položaj, prekoračuješ ovlaščenja, necelishodno i neodgovorno koristiš sredstva rada, nenamenski koristiš obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu na radu.

Poštuj radnu disciplinu tako što nećeš: neopravdano da odbiješ da obavljaš poslove i izvršavaš naloge poslodavca; da zloupotrebljavaš pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad; da dolaziš na posao pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno da ta sredstva upotrebljavaš u toku radnog vremena; da daješ netačne podatke prilikom zasnivanja radnog odnosa; da odbiješ da se podvrgneš oceni zdravstvene sposobnosti; da propustiš da uredno dostaviš potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad.

Ukoliko se oglušiš o sve navedeno, poslodavac može:

  • da ti otkaže ugovor o radu,
  • da tiizrekne meru privremenog udaljenja sa rada bez naknade zarade, u trajanju od jednog do 15 radnih dana;
  • da ti izrekne novčanu kaznu u visini do 20% tvoje osnovne zarade za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca, koja se izvršava obustavom od zarade, na osnovu rešenja poslodavca o izrečenoj meri;
  • opomenu sa najavom otkaza u kojoj se navodi da će poslodavac da ti otkaže ugovor o radu bez ponovnog upozorenja, ako u narednom roku od šest meseci učiniš istu povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline.

3. Savesno i odgovorno obavljaj poslove

Poslodavac očekuje od tebe da savesno i odgovorno obavljaš ugovorene poslove. Očekuje i da ga obavestiš o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ugovorom o radu.

Svaki poslodavac ceni stručnost zaposlenih, profesionalizam, efikasno upravljanje vremenom i zadacima, odgovornost, pouzdanost, tačnost i doslednost u obavljanju radnih obaveza, posedovanje relevantnih veština i znanja, posvećenost poslu i entuzijazam za postizanje ciljeva, produktivnost i postizanje (ne)očekivanih rezultata.

Dužan si da poštuješ organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca kao i uslove i pravila poslodavca u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza iz radnog odnosa. To znači da ćeš, ukoliko ti to poslodavac naloži, nekada morati da izvršavaš poslove i zadatke za koje nisi zasnovao radni odnos i koji su van opisa poslova za tvoje radno mesto i stručne spreme, a koji su obuhvaćeni onom čuvenom odredbom ugovora o radu: „i svi ostali poslovi po nalogu rukovodioca“.

Bitno je da znaš da to ne mogu biti bilo koji poslovi, poslovi za koje nisi stručan i koji nisu u skladu sa tvojim stečenim kvalifikacijama (npr. ne može pravnik da radi obračun zarada). To mogu biti srodni poslovi, vezani za tvoje radno mesto, vrstu i stepen stručne spreme. Ako obavljanje tih poslova zahteva kontinuitet, onda oni kao takvi moraju da budu propisani pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova s obzirom da postoji stalna potreba za njihovim obavljanjem u okviru određenog radnog mesta.

4. Budi lojalan i čuvaj poslovnu tajnu

Svaki poslodavac želi lojalne zaposlene, ljude od poverenja. Da se razumemo, lojalnost se ne kupuje, nego se zaslužuje. Da bi obe strane dobile najbolje iz jednog radnog odnosa, moraju da ulože određeni trud. Lojalnost i zadovoljstvo zaposlenih je presudna za opstanak, napredak i uspeh poslodavca.

Poslodavac mora da stvori i neguje zdravu organizacionu kulturu i radni ambijent, da izgradi sistem vrednosti, pohvala i nagrada, da daje konstruktivne povratne informacije, da jasno i otvoreno komunicira sa zaposlenima i ima sluh za njihove potrebe, omogući konkurentnu zaradu, napravi dugoročne planove profesionalnog razvoja, da obezbedi usavršavanje zaposlenih, omogući benefite za zaposlene. Zadovoljstvo zaposlenih raste ako je ispunjen nivo njihovih očekivanja ili čak premašen.

Poslodavac očekuje da čuvaš poslovnu tajnu. Poslovne tajne su veoma važne u poslovnim odnosima i predstavljaju alat za jačanje konkurentnosti, razvoj kompanije i povećanje profita.

Poslovnu tajnu ne čini svaki podatak vezan za poslovanje poslodavca, već samo podatak čije bi saopštavanje trećem licu moglo da nanese štetu poslodavcu, kao i podatak koji ima ili može da ima ekonomsku vrednost zato što nije opšte poznat, niti je lako dostupan trećim licima koja bi njegovim korišćenjem ili saopštavanjem mogla da ostvare ekonomsku korist i koji je od strane poslodavca zaštićen odgovarajućim merama u cilju čuvanja njegove tajnosti. Poslovna tajna je i podatak koji je zakonom, drugim propisom ili aktom poslodavca određen kao poslovna tajna. Ovi podaci moraju biti jasno definisani opštim aktom poslodavca ili posebnim ugovorom.

Poslodavac može da podnese tužbu protiv zaposlenog koji je odao poslovnu tajnu i da zahteva naknadu štete koja mu je naneta takvim postupanjem.

5. Ne zloupotrebljavaj prava iz radnog odnosa

Nemoj da zloupotrebljavaš prava iz radnog odnosa i da ih koristiš suprotno svrsi za koju su ustanovljena. Ovo se posebno odnosi na zloupotrebu bolovanja, koje predstavlja najčešći vid zloupotrebe od strane zaposlenih. Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad ili zloupotreba prava korišćenja bolovanja predstavlja povredu radne discipline i razlog je za izricanje mere prestanka radnog odnosa.

Uzdrži se od ponašanja koje predstavlja zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja jer ćeš biti odgovoran za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti.

Trudi se da poštuješ radno vreme, da ne kasniš na posao i ne odlaziš ranije sa posla, da ne zloupotrebljavaš trajanje odmora u toku dnevnog rada, da ne odlaziš na česte pauze, da čuvaš imovinu poslodavca i da je ne zloupotrebljavaš. Svaka zloupotreba podložna je proveri (kontroli) pa samim tim i sankciji.

6. Ne diskriminiši i ne zlostavljaj

Ne upadaj u zamku diskriminacije i mobinga. Ne urušavaj poslovnu kulturu nekulturom. Dužan si da se uzdržiš od ponašanja koje predstavlja zlostavljanje. Zaposleni koji vrši zlostavljanje, kao i zaposleni koji zloupotrebi pravo na zaštitu od zlostavljanja, odgovoran je za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti.

Zloupotrebu prava na zaštitu od zlostavljanja, čini zaposleni koji je svestan ili je morao biti svestan da ne postoje osnovani razlozi za pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, a pokrene ili inicira pokretanje tog postupka sa ciljem da za sebe ili drugog pribavi materijalnu ili nematerijalnu korist ili da nanese štetu drugom licu.

7. Usavršavaj se, razvijaj i edukuj

Kontinuirano se usavršavaj i razvijaj svoje veštine kako bi bio konkurentan na tržištu rada ali i kako bi doprineo uspehu kompanije. Usavršavanje i napredovanje kroz ulaganje u zaposlene je nužnost svakog poslodavca koji želi da ostane relevantan u dinamičnom poslovnom okruženju i uspešno posluje. U suprotnom, neminovna je stagnacija ili nazadovanje.

Kroz kontinuirani razvoj i usavršavanje postaješ agilniji i spremniji da se prilagodiš promenama. Poslodavac je tu da te osnaži, pomogne da rasteš, učiš, stekneš nove veštine, kako bi ostvario svoj puni potencijal unutar kompanije. Kao takav, bićeš motivisan i produktivan za dalji rad, rast i na kraju, ostanak kod poslodavca koji ti daje vetar u leđa i omogućava da budeš svoj i radiš na sebi. Ako ne radiš kod takvog poslodavca, onda ne časi časa već traži svoje šanse na drugom mestu, tamo gde je koncept organizacione kulture u skladu sa tvojim uverenjima i željama.

Usavršavanje je blagodat za obe strane jer je korist obostrana. Ti dobijaš priliku da se edukuješ i napreduješ, a poslodavac dobija kvalifikovanu i lojalnu radnu snagu koja doprinosi njegovom rastu i uspehu.

8. Budi timski igrač

Timski rad je izuzetno bitan za funkcionisanje uspešnih kompanija jer povećava efikasnost i kvalitet rada. Svaki poslodavac očekuje da se uklopiš u organizacionu strukturu, da deliš vrednosti kompanije i da imaš želju da doprineseš realizaciji ciljeva i uspehu kompanije. Baš iz tog razloga mnogi zaposleni ovu veštinu posebno navode u svojim radnim biografijama.

Timski način rada nosi zajedničku odgovornost u postizanju ciljeva. On sažima i objedinjuje lične specifičnosti svakog člana tima sa usaglašenim delovanjem svih članova, što vodi ka uspešnoj realizaciji postavljenih ciljeva organizacije. Kvalitetna interakcija i jasna komunikacija među članovima tima je važna za funkcionisanje tima.

Daćeš svoj doprinos timu ako efikasno i jasno komuniciraš sa kolegama, nadređenima i klijentima, razvijaš pozitivan odnos sa kolegama i deliš bitne informacije sa njima, prihvataš konstruktivne kritike i predloge za unapređenje rada,  daješ povratne informacije ostalim članovima tima, spreman si na konstruktivno rešavanje konflikata.

Najmanje što poslodavci žele jesu zaposleni koji svojom neiskrenošću i negativnim reakcijama stvaraju i prenose lošu energiju unutar tima, zabušavaju, ne trude se dovoljno, prebacuju svoje deo posla i oslanjaju se na ostale članove tima.

9. Budi proaktivan/na i pokaži inicijativu

Poslodavci žele proaktivne radnike, smele i odvažne, koji pravovremeno reaguju i mogu da prepoznaju budući problem, potrebu ili promenu. Zaposlene sa vizijom koja im omogućava da reše problem i pre nego što se desi, koji predano i odgovorno rade na svim aspektima i kontrolišu situaciju, kako bi se izbegli svi budući problemi, odnosno kako bi se sveli na minimalnu meru.

Pokaži inicijativu i kreativnost u obavljanju radnih zadataka. Ne čekaj naloge poslodavca, već se trudi da blagovremeno i posvećeno izvršavaš radne zadatke, unapređuješ proces rada, uvodiš inovacije, postavljaš pitanja i komuniciraš sa poslodavcem o svim nedoumicama ili promenama u radnom okruženju, rešavaš probleme i nepredviđene situacije, prilagođavaš se promenama u radnoj okolini i tržištu. Adaptibilnost tj. fleksibilnost i sposobnost prilagođavanja promenama je još jedna od osobina i veština koju poslodavci izuzetno vrednuju kod zaposlenih.

10.  Budi informisan/a

I na kraju, nikada nemoj da propustiš priliku da uvek budeš informisan o svojim pravima, obavezama i odgovornostima i svim aspektima radnog odnosa. To će ti pomoći da nesmetano obavljaš radne zadatke, da bolje razumeš svoje mesto i ulogu u organizacionom sistemu, da ne praviš nepotrebne greške na radu ili u vezi sa radom, da ostvaruješ svoja prava i blagovremeno reaguješ ukoliko su ti uskraćena.

Neznanje prava škodi, a može i skupo da te košta (novca i/ili zdravlja). Zato se ne ustručavaj da pitaš i tražiš stručnu pomoć, kada nisi siguran da možeš i znaš sam.

kadrovska.app

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i oblasti obrazovanja i vaspitanja.

What's next

Kako da rastanak pretvorite u priliku

Nisu svi rastanci lijepi. Čak šta više, može biti da preovladavaju rastanci koji su ružni, teški i začinjeni još...

Zašto HR sektor smatra da je sporazumni prestanak radnog odnosa rešenje za sve probleme?

Zašto HR sektor prinudno pribegava sporazumnom prestanku radnog odnosa i onda kada nema inicijative i volje zaposlenog da mu...

Na koji način poslodavac može da spreči zloupotrebu bolovanja?

Kako poslodavci mogu da spreče zloupotrebu bolovanja i izvrše kontrolu bolovanja? Postoji više načina, kontrolnih i preventivnih. Na poslodavcu...

Comments are closed.