Od 01.januara 2019. godine u upotrebi su zvanični šifrarnici i to šifrarnik zanimanja i šifrarnik nivoa kvalifikacija.

Šifrarnike zanimanja i nivoa kvalifikacija koriste prvenstveno poslodavci, ali i organizacije koje se bave socijalnim osiguranjem, agencije za zapošljavanje i druge organizacije.

Kada poslodavci koriste navedene šifrarnike?

  • kada prijavljuju potrebu za zapošljavanjem
  • kada vrše prijave i odjave zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje
  • prilikom vođenja propisanih evidencija u oblasti rada
  • prilikom izrade akta o organizaciji i sistematizaciji poslova

Poslodavci najčešće koriste šifrarnike zanimanja i kvalifikacija kada prijavljuju i odjavljuju zaposlene na obavezno socijalno osiguranje. Ove registracije (prijave i odjave) poslodavci danas vrše elektronskim putem posredstvom CROSO (Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja). Predviđena je i obaveza Centralnog registra da svoje obrasce izmeni i uskladi sa novim šifarnicima, pa će svi poslodavci biti u obavezi da ažuriraju postojeće prijave svojih zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje.

Šifarnik zanimanja

Izrađen je u skladu sa potrebama tržišta rada u našoj zemlji, a sa druge strane sačinjen je na bazi međunarodnih standarda.

Poslednji  šifrarnik u nizu donet je pre skoro 30 godina. Takav šifrarnik je odavno prevaziđen jer je sadržavao mnoga zanimanja koja su davno iščezla. Sa druge strane, u poslednje tri decenije pojavila su se nova zanimanja. Ovde se ne misli samo na IT zanimanja koja su rezultat ubrzanog razvoja tehnologija (npr. programer aplikacija, projektant softvera), već i na zanimanja iz drugih sfera koja su već duže vreme prisutna na našem tržištu (različite menadžerske pozicije, posao somalijera, disk džokej i dr.).

Od početka 2019. godine poslodavci su u mogućnosti da koriste novi šifrarnik, a do kraja 2019. godine su obavezni da se usklade sa novim šifrarnikom. Kao što smo rekli, potrebno je da ažuriraju podatke o svojim zaposlenima u skladu sa šifrarnikom i unesu izmene u CROSO (Centalni registar obaveznog socijalnog osiguranja). Počev od 01.01.2020. godine moći će da koriste isključivo novi šifarnik.

Kako odrediti zanimanje?

Zanimanje se utvrdjuje prema dva kriterijuma: prema poslovima koje jedan zaposleni najčešće obavlja i prema složenosti poslova koje obavlja. Prvo se polazi od opisa određenog zanimanja i zatim traži njegovo mesto u postojećem šifrarniku i pripadajuća šifra.

Svako pojedinačno zanimanje ima svoj naziv i jedinstvenu šifru koja sadrži ukupno šest cifara. Ta šifra je određeni numerički kod, jedinstven za svako zanimanje i služi za jednoznačno obeležavanje nekog zanimanja.

Zanimanja su razvrstana u grupe, vrste, podvrste i skupine.

Grupa je najviši nivo razvrstavanja zanimanja. Zanimanja su u šifrarniku svrstana u 10 grupa koje su organizovane prema najčešće zahtevanom nivou obrazovanja, pa tako postoje sledeće grupe: rukovodioci, stručnjaci i umetnici, tehničari i saradnici stručnjaka, administrativni službenici itd. Pripadnost određenoj grupi se označava cifrom od 0 do 9.

U okviru grupe postoje vrste, a u okviru vrste postoje podvrste. Skupina je četvrti najniži stepen razvrstavanja zanimanja.

Kako bi se pronašlo mesto određenog zanimanja, najpre se posmatra opis poslova u okviru određene grupe poslova. Nakon toga se u okviru jedne grupe zanimanja pronađe vrsta u kojoj se nalaze srodna zanimanja, pa određena podvrsta kojoj pripada to zanimanje i na kraju skupina zanimanja u okviru koje se nalazi konkretno zanimanje.

Primer: zaposleni je po zanimanju ekolog. 

Zanimanje ekolog pripada grupi „stručnjaci i umetnici“ i ova vrsta zanimanja se označava cifrom 2.

U okviru te grupe zanimanje „ekolog“ se svrstava u vrstu „stručnjaci osnovnih i primenjenih nauka“ (ova vrsta zanimanja se ozanačava sa dve cifre: 21).

U okviru te vrste ovo zanimanje „ekolog“ pripada podvrsti „stručnjaci bioloških nauka“ (ova podvrsta se označava sa tri cifre: 213).

U okviru te podvrste pripada skupini „stručnjaci zaštite životne sredine“ (ova skupina se označava ciframa četiri cifre: 2133). U ovoj skupini pronalazimo zanimanje „ekolog“ čija je šifra 2133.06.

U okviru šifre nekog zanimanja svaka cifra nešto označava:

  • prva cifra označava grupu
  • prve dve cifre označavaju vrstu
  • prve tri cifre označavaju podvrstu
  • prve četiri cifre označavaju skupinu
  • dve dodate cifre na kraju označavaju redosled nekog zanimanja u određenoj skupini i odvajaju se tačkom

Šifrarnik nivoa kvalifikacija

Pored  šifrarnika zanimanja sastavljen je i novi Šifrarnik nivoa kvalifikacija. Pripremilo ga je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj šifrarnik se primenjuje umesto prethodnog Šifarnika stepena stručne spreme i ima ukupno 14 nivoa kvalifikacija.

Kvalifikacija je formalno priznanje stečenih znanja, sposobnosti i veština.

Šifrarnik nivoa kvalifikacija služi za razvrstavanje i numeričko označavanje određenog nivoa kvalifikacije.

Poslodavac bi trebalo da svoje zaposlene razvrsta na osovu kriterijuma koji su dati u šifrarniku. Danas se, umesto nekadašnjeg stepena stručne spreme, koristi termin nivo kvalifikacije.

Takođe, poslodavac bi trebao (nije propisana obaveza) da u postojećoj sistematizaciji usaglasi sistematizaciju radnih mesta sa novim šifrarnikom, i da umesto stepena stručne spreme zaposlenom dodeli određeni nivo kvalifikacije.

Ovde se može javiti pitanje kako odrediti kvalifikaciju osobe koja je recimo završila višu školu pre dvadeset godina tj. po starom sistemu. Detaljna objašnjenja su data u sledećem Priručniku: http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/documents/Prirucnik_za_primenu_jedinstvenog_kodeksa_sifara_za_unosenje_i_sifriranje_podataka_u_evidencijama_u_oblasti_rada.pdf

U produžetku su date neke smernice prilikom popunjavanja obrazaca:

Kod unošenja podataka o zaposlenima u rubriku zanimanje prema radnom mestiu unosi se podatak o zanimanju i šifra zanimanja iz novog šifrarnika.

Kod rubrike stepen stručne spreme unosi se podaci o nivou kvalifikacije koji se uzimaju iz šifrarnika nivoa kvalifikacija.

Kod rubrike zanimanje stečeno školovanjem unosi se podatak o kvalifikaciji osobe i to korišćenjem starog šifrarnika zanimanje i stručna sprema (sve dok se ne uvede Registar kvalifikacija).

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

What's next

“Platni listić” i obaveze poslodavca

Šta sve sadrži platn listić? Da li mogu platni listić da dobijem na email? Šta ako mi poslodavac ne...

Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva

Kakva su moja parava za vreme plaćenog odsustva? Kada me poslodavac može uputiti na plaćeno odsustvo? Da li imam...

Zarada – šta i kako?

U čemu je razlika između neto i bruto zarade? Šta su to doprinosi i ko ih plaća? Koliki je...

Comments are closed.