Prema Zakonu o radu poslodavac ima obavezu da prilikom svake isplate zarade i naknade zarade zaposlenom dostavi obračun (platni listić).

Ovu obavezu poslodavac ima i za one mesece kada zaposlenom nije isplatio zaradu i naknade zarade. Ukoliko poslodavac nema sredstava za isplatu zarada za određeni mesec (u potpunosti ili delimično), Zakon o radu ga ne oslobađa obaveze sačinjavanja obračuna i dostavljanja obračunskih listića. Obračun za neisplaćenu zaradu potrebno je dostaviti najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec.

Sadržaj platnog listića

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade predviđa obavezne elemente obračuna (platnog listića). Platni listić sadrži:

  • osnovne podatake o poslodavcu i zaposlenom, period na koji se odnosi obračun, iznos zarade, datum dospelosti
  • podatke koji su potrebni za obračun zarade i naknade zarade, kao i za obračun poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Tako će zaposleni na osnovu dobijenog platnog listića imati jasan uvid u ukupan broj radnih sati koji je ostvario u jednom mesecu, časove rada na dan praznika, časove noćnog rada i prekovremene sate, broj radnih sati za koje ostvaruje pravo na naknadu zarade po različitim osnovima (godišnji odmori, bolovanje i dr.), broj radnih sati za koje ne prima naknadu (neplaćena odsustva i izostanci) itd.

Prema Pravilniku, ako poslodavac na dan dospelosti (poslednjeg dana u mesecu za prethodni mesec) ne isplati zaradu i naknadu zarade, obračun zarade mora da sadrži i potpis ovlašćenog lica kod poslodavca i pečat poslodavca.

Poslodavac koji redovno isplaćuje zarade, može zaposlenom dostaviti listić bez potpisa i pečata i može obezbediti dostavu obračuna u elektronskoj formi.

Šta ako poslodavac nije u mogućnosi da isplati zaradu? Koje su njegove obaveze?

  • Kao što smo rekli, poslodavac ima obavezu da zaposlenom dostavi obračun i za one mesece u kojima nije isplaćena zarada i naknada zarade i to najkasnije do kraja meseca za prethodni mesec.
  • Ako nije isplatio zaradu i naknadu zarade poslodavac uz obračun dostavlja i obaveštenje da isplata nije izvršena uz navođenje razloga zbog kojih nije došlo do isplate.
  • U ovom slučaju poslodavac ne može dostavljati obračun zarade i naknade zarade zaposlenom u elektronskoj formi, a sam obračun mora sadržati potpis ovlašćenog lica sa pečatom poslodavca. Poslodavac je u obavezi da obezbedi dokaz da je dostavio obračun zarade zaposlenog. To znači da treba da osigura potpis zaposlenog na primeru obračuna koji će sačuvati za sebe.
  • Važno je napomenuti da ovakav obračun predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje zaposleni može zahtevati prinudnu isplatu neisplaćenih zarada. Ako zaposleni prijavi poslodavca može bez sudskog postupka da naplati dugovani iznos.
  • S obzirom da je svaki poslodavac obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za zaposlene on je dužan da istovremeno sa isplatom zarade uplati doprinose za zaposlenog. Ova obaveza je predviđena Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Ukoliko poslodavac ne isplati zaradu do kraja meseca za prethodni mesec, u obavezi je da do kraja meseca obračuna i isplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu. Ako to ne učini, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave će na osnovu raspoloživih podataka obračunati doprinose u ime i za račun poslodavca.

Posledice u slučaju nepoštovanja zakona

Zakon o radu predviđa novčane kazne i do 2.000.000 dinara za poslodavca koji zaposlenom ne dostavi obračun zarade u skladu sa zakonom.

Predviđene su sledeće novčane kazne:

  • kazna od 800.000 do 2.000.000 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica, a za odgovorno lice u pravnom licu novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara;
  • novčana kazna od 300.000 do 500.000 dinara za poslodavca preduzetnika.

Ukoliko inspekcija rada u okviru inspekcijskog nadzora ustanovi da poslodavac nije isplatio zaradu, iako je zaposlenom dostavio obračun zarade u predviđenom roku uz obaveštenje o neisplaćivanju zarade i razlozima za to, inspekcija rada može da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Inspektor rada će doneti rešenje kojim će odrediti poslodavcu da isplati obračunatu zaradu zaposlenima u određenom roku.

Dakle, iako je poslodavac dostavio obračun vezano za neisplaćenu zaradu, to ga ne oslobađa obaveze plaćanja zarade i odgovornosti za prekršaj neisplaćivanja zarade.

Ako inspekcija rada ustanovi da poslodavac nije dostavio ni obračun zarade, inspekcija će podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i odrediti poslodavcu da otkloni povredu zakonskih odredbi.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

What's next

Naknada zarade za vreme plaćenog odsustva

Kakva su moja parava za vreme plaćenog odsustva? Kada me poslodavac može uputiti na plaćeno odsustvo? Da li imam...

Zarada – šta i kako?

U čemu je razlika između neto i bruto zarade? Šta su to doprinosi i ko ih plaća? Koliki je...

Šta je to radni učinak?

U čemu je razlika između radnog učinka i učešća u dobiti poslodavca? Kako se određuje radni učinak?

Comments are closed.