Članom 33. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) utvrđeni su obavezni elementi ugovora o radu. Naime, ugovor o radu sadrži: podatke o poslodavcu (naziv i sedište poslodavca); podatke o zaposlenom (lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog, vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu); podatke o poslu (naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja, mesto rada); podatke o ugovoru (vrstu radnog odnosa, trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme, dan početka rada); podatke o zaradi i naknadi zarade (novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog, rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo); uslove rada (radno vreme, trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena).

Imajući u vidu navedeno, jedinstveni matični broj građana nije obavezni element ugovora o radu.

U skladu sa članom 197. Zakona o radu, poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa nezaposlenim licem, zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i sa korisnikom starosne penzije. Zakonom o radu je propisano da se ugovori o privremenim i povremenim poslovima zaključuju u pisanom obliku. Međutim, Zakonom o radu nisu utvrđeni obavezni elementi ovog ugovora.

S obzirom na to da jedinstveni matični broj građana nije obavezni element ugovora o radu, mišljenja smo da ni ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne mora da sadrži isti.

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-841/2015-02 od 18.9.2015. godine

Svakog meseca šaljemo newsletter sa zanimljivim i praktičnim tekstovima iz radnog prava i kadrovske administracije.

Politika privatnosti

What's next

Karakteristike prava na jubilarnu nagradu

Koje su najbitnije karakteristike prava na jubilarnu nagradu? Pod kojim uslovima, na koji način i u kojim rokovima možete...

Retroaktivna primena prava na isplatu jubilarne nagrade

Da li se odredbe posebnog kolektivnog ugovora, kojim se uređuje pravo na isplatu jubilarne nagrade, mogu primeniti retroaktivno na...

Otpremnina kod tehnološkog viška

Da li je isplata otpremnine uslov punovažnosti rešenja o otkazu ugovora o radu zbog tehnološkog viška? Da li je...

Comments are closed.