Period korišćenja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta je period koji žene najčešće provode uz bebu sa svim obavezama koje majčinstvo sa sobom nosi. Većina njih u toku trajanja odsustva u potpunosti zaboravi na posao. Međutim, ima žena koje se užele posla, obaveza, tako su organizovane da mogu sebi da priušte radni angažman, pa se često postavlja pitanje: da li mogu da rade dok su na porodiljskom odsustvu a da to ne ugrozi ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i pravo na naknadu zarade po tom osnovu?

Ovo pitanje je vrlo često u praksi i iz tog razloga sam odlučila da napišem tekst na tu temu, kako bih rešila dilemu mnogih i odgovorila na pitanja koja ih muče.

Po kom osnovu porodilja može da bude angažovana?

Najčešća dilema porodilja jeste po kom osnovu mogu da budu angažovane, a koji se ne kosi sa ostvarivanjem prava po osnovu porodiljskog odsustva.

U nastavku teksta koristiću termin porodiljsko odsustvo a njime će biti obuhvaćeno i odsustvo sa rada radi nege deteta kao i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

Kako je pravo na porodiljsko odsustvo pravo iz radnog odnosa, to porodilja za vreme trajanja odsustva ne može biti angažovana po osnovu ugovora o radu kod drugog poslodavca jer bi time ugrozila stečeno pravo na odsustvo.

S druge strane, mišljenja sam da nema smetnji da bude angažovana po osnovu ugovora koji se zaključuje van radnog odnosa, npr. ugovora o delu.

Ona ugovor o delu može da zaključi sa istim poslodavcem za obavljanje poslova koji su van njegove delatnosti ili sa drugim poslodavcem tj. naručiocem posla.

To bi mogli biti poslovi prevođenja, izrade skulpture ili drugog umetničkog dela, pisanja stručnih tekstova, pesama, može da naslika sliku, napravi unikatni nakit, obuću, sašije kostim i slično.

Navedeno angažovanje ne ugrožava ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo, niti svrhu zbog koje je to pravo utvrđeno, posebno jer se radi o ugovoru po osnovu kog se ne ostvaruje pravo na porodiljsko odsustvo.

Koji je stav ministarstva o ovoj temi?

O ovoj temi izjasnilo se i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u mišljenju br. 011-00-190/2022-02 od 27. jula 2022. godine, a koje glasi:

Prema čl. 94. i 94a Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje – dalje: Zakon), zaposlena žena ima pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete.

Zaposlena žena, saglasno članu 94. stav 2. Zakona, ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena ima pravo na naknadu zarade koja se utvrđuje u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. Glasnik RS”, br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – odluka US, 51/2021 – odluka US, 53/2021 – odluka US, 66/2021 i 130/2021 – dalje: ZFPPD) (član 94. stav 7. Zakona).

Odredbama čl. 197. do 202. Zakona uređeni su određeni ugovori koji se zaključuju van radnog odnosa, među kojima je i ugovor o delu (član 199. Zakona). Odredbe Zakona kojima se utvrđuje pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta ne primenjuju se na navedene ugovore.

Ugovor o autorskom delu nije predmet uređivanja Zakona.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona, pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo iz radnog odnosa, a naknada zarade za vreme tog odsustva ostvaruje se u skladu sa ZFPPD. Za ostale ugovore koji se zaključuju van radnog odnosa, za vreme kojih radno angažovana lica ne ostvaruju pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, ZFPPD utvrđena su druga primanja pod uslovima propisanim tim zakonom.

Prema tome, pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta je pravo iz radnog odnosa i zaposlena za vreme tog odsustva ne može biti angažovana na poslovima utvrđenim ugovorom o radu. Međutim, ako je zaposlena istovremeno angažovana po osnovu ugovora van radnog odnosa po osnovu koga ne ostvaruje pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, takvo angažovanje, po našem mišljenju ne treba da ugrozi ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i pravo na naknadu zarade po tom osnovu, niti sme da bude nametnuto zaposlenoj ženi mimo njene volje.

Prema tome, mišljenja smo da, u konkretnom slučaju, zaposlenoj ne može da bude uskraćeno pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta ako ona ima mogućnosti i želi da nastavi da radi po osnovu ugovora o autorskom delu za vreme ostvarivanja navedenih prava iz radnog odnosa, pod uslovom da takav rad ne ugrožava ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, niti svrhu zbog koje je to pravo utvrđeno.

Imajući u vidu da je ZFPPD za zaposlene žene utvrđen način i visina ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, kao i pravo na druga primanja ženama koje su bile angažovane po osnovu određenih ugovora van radnog odnosa, to smo zahtev ustupili Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, na nadležnost.“.

Navedeno mišljenje je jedino koje sam našla na ovu temu. Slažem se sa sadržinom istog i smatram da će dosta pomoći porodiljama i poslodavcima u postupanju i lakšem angažovanju onih porodilja koje imaju mogućnost i žele da rade.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i oblasti obrazovanja i vaspitanja.

What's next

Ženska energija za uspešan biznis

„A kad god mi tako mislimo da su nam se za nešto otvorile oči, to obično znači da smo...

Bonsai

Treba li težiti idealnom? Ja mislim DA. Ali isto tako mislim da ne treba odustajati od malih, ili malo...

Kada adolescencija pokuca na vrata

U procesu Adižesove organizacione transformacije u velikoj meri se susrećemo s kompanijama koje su u Go-Go fazi životnog ciklusa...

Comments are closed.