“Članom 94. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US) propisano je da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana (stav 1). Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj (stav 2). Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja (stav 3). Po isteku porodiljskog odsustva zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva iz stava 2. ovog člana (stav 4).

U konkretnom slučaju, žena koja zasnuje radni odnos nakon proteka vremena koje se, prema navedenoj zakonskoj odredbi, smatra porodiljskim odsustvom, može da ostvari pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za preostali period do isteka 365 dana, računajući od dana porođaja (rođenja deteta).”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 011-00-252/2017-02 od 11.5.2017. godine

Politika privatnosti

What's next

Prekovremeni rad u toku preraspodele radnog vremena

“U članu 57. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 –...

Zaključenje aneksa ugovora o radu na određeno vreme pre isteka ugovora ako je zaposlena...

“Odredbom člana 187. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US...

Uređenje kriterijuma za isplatu zarade po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca

“Članom 105. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 – US) utvrđeno...

Comments are closed.