“Članom 12. stav 4. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US – dalje: Zakon) propisano je da zaposlena osoba sa invaliditetom ima pravo na posebnu zaštitu u skladu sa Zakonom.

U čl. 101. i 102. navedenog zakona utvrđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenom – osobi sa invaliditetom – obezbedi obavljanje poslova prema radnoj sposobnosti, kao i da poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji odbije da prihvati posao. Ukoliko poslodavac ne može zaposlenom da obezbedi odgovarajući posao prema radnoj sposobnosti, zaposleni se smatra viškom u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona.

Ukoliko podnosilac zahteva smatra da mu je postupkom poslodavca u konkretnom slučaju povređeno pravo, može da se obrati Inspekciji rada na dalju nadležnost.

Pored navedenog, obaveštavamo da ovo ministarstvo nije nadležno da ceni da li je poslodavac u konkretnom slučaju ponudio odgovarajuće poslove prema Rešenju o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja Nacionalne službe za zapošljavanje, donetog na osnovu Nalaza, mišljenja i ocene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.”

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 117-00-02494/2017-02 od 21.11.2017. godine

Politika privatnosti

What's next

Obaveza isplate otpremnine pri odlasku u prevremenu starosnu penziju

“Članom 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i...

Rad na projektu

“Prema članu 37. st. 1. i 2. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014...

Otkaz ugovora o radu kada poslodavac nije imao saznanja o okolnostima i činjenicama koje...

Ukoliko poslodavcu nije bilo poznato postajanje okolnosti koje se odnose na zaštitu od otkaza zaposlenog, niti je zaposleni u...

Comments are closed.