Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (član 15.) propisana je mogućnost da se lica koja nisu obavezno osigurana i nisu korisnici prava na penziju uključe u obavezno osiguranje i obezbede prava iz ovog osiguranja pod uslovima, u obimu i na način predviđen ovim zakonom.

U nastavku teksta ću objasniti pod kojim uslovima nezaposleno lice može da stekne svojstvo osiguranika u skladu sa članom 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon).

Kako se stiče svojstvo osiguranika?

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a izuzetno, na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva.

Da bi neko lice moglo da se uključi u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i stekne svojstvo osiguranika neophodno je da ispunjava sledeće uslove:

 1. da je navršilo 15 godina života, s obzirom da se svojstvo osiguranika ne može se steći pre navršenih 15 godina života;
 2. da ima status nezaposlenog lica;
 3. da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
 4. da podnese zahtev nadležnoj Filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na kojoj ima prebivalište;
 5. da nije nastupio neki od slučajeva po osnovu kojih se ostvaruje pravo u skladu sa Zakonom, a ukoliko je nastupio neki od tih slučajeva, svojstvo osiguranika može se steći samo za slučaj koji nije nastupio.

Podnošenje i sadržina zahteva

Zahtev za uključivanje u obavezno osiguranje se podnosi lično u nadležnoj Filijali Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na kojoj lice ima prebivalište, a može da se podnese i putem pošte ili preko e-šaltera.

Obrazac zahteva za sticanje svojstva osiguranika po članu 15. Zakona nalazi se na sajtu RF PIO i može se preuzeti sa istog.

Sadržinu zahteva čine sledeći podaci:

 • podaci o podnosiocu zahteva,
 • izjava o datumu sticanja svojstva osiguranika i osnovici doprinosa, u kom delu podnosilac zahteva navodi od kog datuma želi da mu se utvrdi svojstvo osiguranika i osnovicu doprinosa na koju želi da uplaćuje doprinos za pio u određenom procentu od prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u prethodnom kvartalu,
 • podaci o obaveznom osiguranju odnosno korišćenju penzije, u kom delu podnosilac navodi da li je bio osiguran u R.Srbiji i po kom osnovu, da li je bio osiguran u inostranstvu, da li je korisnik prava na penziju,
 • dokazi koji su potrebni za sticanje svojstva osiguranika

Osnovice za uplatu doprinosa

Prilikom podnošenja zahteva podnosilac bira jednu od 13 ponuđenih osnovica na koju će da plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. On ima pravo da u toku trajanja osiguranja promeni odabranu osnovicu u višu ili nižu, na svoj lični zahtev.

Iznos osnovica se određuje početkom svake kalendarske godine i sva lica koja su uključena u obavezno osiguranje su dužna da se sama informišu o novim iznosima u nadležnoj filijali ili putem zvaničnog sajta RF PIO.

Osnovice su određene u procentu od prosečne zarade po zaposlenom u R.Srbiji u prethodnih 12 meseci. Najniža osnovica je 35% od tog iznosa, a najviša je 500% od tog iznosa.

Doprinos se plaća po stopi od 24% na odabranu osnovicu do 15. u mesecu za prethodni mesec.

U zavisnosti od odabrane osnovice podnosilac zahteva će biti u obavezi da plaća sledeće mesečne iznose (iznosi su preuzeti sa zvaničnog sajta RF PIO):

Osnovica osiguranjaU procentimaMesečni doprinos u dinarima
35.025358.406,00
40.029409.606,96
54.0395412.969,36
65.0476515.611,28
80.0588019.213,92
87.0638720.895,12
115.08311527.619,92
127.09112730.501,84
155.11215537.226,88
200.14420048.034,56
300.21630072.051,84
400.28840096.069,12
500.360500120.086,40

Najniža mesečna osnovica doprinosa, koja je u primeni od 1.01.2023. godine do 31.12.2023. godine, iznosi 35.025 dinara, dok najviša mesečna osnovica doprinosa za isti vremenski period iznosi 500.360 dinara.

Prestanak svojstva osiguranika

Svojstvo osiguranika u smislu člana 15. Zakona prestaje u dva slučaja:

 1. danom za koji se lice u zahtevu opredeli,
 2. ako doprinos ne plati u roku od šest meseci od dana dospelosti.

Svojstvo osiguranika prestaje najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

Osiguranik je dužan da podnese zahtev za prestanak svojstva osiguranika po članu 15. Zakona, u kome navodi tačan datum sa kojim želi da mu prestane svojstvo osiguranika. Obrazac zahteva nalazi se na sajtu RF PIO i može se preuzeti sa istog.

Ukoliko osiguranik podnese zahtev za sticanje prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju odnosno invalidsku penziju, to će se takođe smatrati zahtevom za prestanak svojstva osiguranika, ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje ovih prava.

Još jedan način prestanka ove vrste osiguranja jeste i po sili zakona, kada lice postane obavezno osigurano u svojstvu zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti ili osiguranika poljoprivrednika.

U tom slučaju RF PIO se podnosi zahtev za povraćaj više uplaćenih doprinosa, ukoliko je do toga došlo.

Ako lice želi da se ponovo uključi u obavezno osiguranje, u skladu sa članom 15. Zakona, potrebno je da ispunjava sve gorenavedene uslove i da podnese nov zahtev.

Informacije sadržane u ovom tekstu predstavljaju stavove autora, nisu pravni saveti, služe za opšte informisanje, ne treba ih koristiti kao zamenu za konsultacije sa stručnim licima. Pre donošenja bilo kakve odluke i preuzimanja bilo kakve radnje konsultujte se sa licima koja su ovlašćena za davanje pravnih saveta u skladu sa zakonom. Firma JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO ne snosi bilo kakvu odgovornost ukoliko preduzmete radnje na osnovu informacija iznetih u ovom tekstu.

Politika privatnosti

Diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u oblasti radnih odnosa, penzijskog i invalidskog osiguranja i oblasti obrazovanja i vaspitanja.

What's next

Rad kod drugog poslodavca za vreme bolovanja

Da li zaposleni za vreme bolovanja može da radi kod drugog poslodavca a da za to ne bude sankcionisan?...

Online Onboarding trening -prednosti i mane

U savremenom poslovnom okruženju, digitalizacija je neizbežna. Online onboarding trening postaje sve popularniji, omogućavajući organizacijama da efikasno uvode nove...

Da li srednji menadžment treba da prisustvuje treningu zaposlenih?

U današnjem sve bržem i promenljivijem poslovnom okruženju, uloga srednjeg menadžmenta postaje sve važnija. Kako bi uspešno vodili svoje...

Comments are closed.